יום שלישי, 6 באוקטובר 2015

בן אופק נגד אריה שפר... בית המשפט מסרב לבקשתו של שפר נגד בן אופק...

בן אופק נגד אריה שפר.... בית המשפט מחליט שלא להסיר את הבלוג ב.. nadlanhayam.blogspot.co.il


בהתאם להחלטת בית המשפט הנכבד מיום 08.07.2014 מתכבד מר בן אופק להודיע על עמידתו על זכותו להותרת פרסומיו הלגיטימיים החוסים תחת חופש הביטוי, כך שהוא עומד על זכותו להעביר ביקורת ולחוות דעה על מעשי המבקש, בין היתר במסגרת הבלוג nadlanhayam.blogspot.co.il, כדלקמן:

1.         המבקש (להלן גם: "הנתבע שכנגד"), צירף אמירות מסולפות ונספחים מזוייפים וערוכים מהבלוג ועל כן מצורף  כנספח A' העתק הבלוג כמות שהוא, תוך דרישה להכיר בלגיטימיות הפרסומים בו ולאפשר את הותרתו.

2.         בית המשפט כבר דחה בהחלטתו מיום 08.07.2014 את בקשת המבקש להסיר פרסומים דומים או זהים אודות המבקש, זאת נוכח שמעשיו של המבקש כפי שהובאו בתגובתו של עו"ד קוריס ובכתב ההגנה על נספחיו (ומרבית הנספחים רלווונטים גם לעניין המשיב כאן) מלמדים כולם על ההגנה שיש לתת לפרסומים אודות המבקש, שאכן משקר ועושה פעולות שמותר להביע דעה שיש להיזהר מהן וממנו, כפי המצויים בבלוג שנפתח לצורך הבעת דעה וביקורת, בכתובת nadlanhayam.blogspot.co.il.

3.        בית המשפט כבר קבע במסגרת ה"ט 53335-05-14, כי המבקש מטריד ונוקט פעולות מטרידות ומאיימות ועל כן אין לאסור את הציטוט ופרסום הדעה בעניין, בעיקר לאחר שזו קיבלה תוקף של החלטה שיפוטית והפכה לעובדה, בדיוק בעניינים הנדונים כאן עתה בהקשר למבקש.

4.        נזכיר בתוך ציטוט מאתר האגודה לזכויות האזרח, כי:

"יש ראייה של חופש הביטוי לא כאמצעי להשגת מטרה, אלא כמטרה בפני עצמה. השופט אגרנט ביטא רעיון זה בספק הדין בפרשת "קול העם". הוא אמר: "חשיבותו של העיקרון נעוצה גם בהגנה שהוא נותן לאינטרס פרטי מובהק, דהיינו לעניינו של כל אדם, באשר הוא אדם, לתת ביטוי מלא לתכונותיו ולסגולותיו האישיות: לטפח ולפתח, עד הגבול האפשרי, את האני שבו; להביע את דעתו של כל נושא שהוא חושבו כחיוני בשבילו; בקיצור – להגיד את אשר בלבו, כדי שהחיים ייראו כדאיים בעיניו" (בג"צ 73/53 "קול העם" נ. שר הפנים פ"ד זק עמ' 878). מנקודת מבטו של הפרט, בלימת אפשרויות הביטוי גורמת להחנקת רגשות, לתסכול ולצבירת כעסים. היבט זה הוא מרכזי וחשוב, אך לא תמיד נותנים עליו את הדעת בשל הנטייה להדגיש את הצדדים הציבוריים והכלל חברתיים של חופש הביטוי. הכוונה היא לחופש של האדם להביע את עצמו, גם כשהוא טועה, משום שזו "האמת" שלו; לחופש של האדם להביע את עצמו בעניינים שאינם ברומו של עולם; ולחופש של האדם להביע את עצמו בעניינים ברומו של עולם גם בצורה שאינה תורמת לליבון הסוגיה. האדם כועס. תרומתו מתבטאת בצעקת כעס או מחאה, שאולי אינה מקדמת כלל את הדיון, אבל משקפת את מרי לבו. "אני נושא עמי זיכרון ילדות מן הסרט "ויוה-זאפטה", תמונה אחת שנחרתה בתודעתי, והיא תמונה של אנשים שהמרד שלהם נכשל והם במצוקה נוראה; כלו כל הקצין, הכל אבוד, והם יושבים שם, זקנים וזקנות, ולוקחים חלוקי אבנים ומחככים אבן באבן. זה אפילו לא עשה רעש אמיתי. אבל גם זה ביטוי, שכן ביטוי אינו רק דברים שאומרים אלה גם אקטים אחרים המסמלים אמירה. ביטוי מעין זה הוא בעל חשיבות רבה לאדם, ושלילתו או פגיעה בו היא מעשה של עוול חמור" (פרופ' מרדכי קרמינצר). כאשר מדברים על חופש הביטוי וחשיבותו לגבי האדם, מניחים תפיסה מסויימת של האדם, המוצג כיצור חברתי-פוליטי. מניחים גם תפיסה מסוימת של "החיים הטובים" – במובן האריסטוטלי של מימוש הפוטנציאל האנושי, זה המבדיל בין האדם לבין יצורים חיים אחרים. לשם כך יש חשיבות מיוחדת לחופש הביטוי על שני צדדיו: להתבטא באוזני אחרים ולהקשיב להם. כאן אנו מגיעים לחופש המצפון והדעה ולקשר שבינם לבין חופש הביטוי. זה קשר חשוב, שכן יש הסכמה כמעט אוניברסלית על המרכזיות והחשיבות של חופש המצפון והדעה. ויותר מכך: יש הסכמה על כך שחופש המצפון והדעה, להבדיל מחירויות אחרות, הוא חופש מוחלט, בלתי מוגבל וחסין מפני התערבות השלטון, שכן דעתו ומצפונו של אדם הם הממלכה שלו, תחום ריבונותו, ואין לאיש דריסת רגל שם. ברור, עם זאת, שהחופש לגבש דעות מותנה, כדי שיתמלא תוכן, ביכולת לנסח רעיון באוזני אחרים ולהתדיין עמם על אודותיו."

4.   בית המשפט הנכבד גם נוכח בעצמו, בחוסר תום הלב, הרשלנות והשיהוי הניכר בבקשת המבקש, שכן שהמשיב הודיע כבר ביום 13.04.2014 במסגרת כתבה בנושא בעיתון מעריב (שצורפה כנספח ג לכתב התביעה של המבקש), כי:
"כאמור, חברת איקיוטק הודתה כי היא זו שעומדת מאחורי הפרסומים המשמיצים כלפי ... אריה שפר, אך טוענת כי היא "מאמינה בחופש הביטוי ובהבעת ביקורת ודעות מכל הגוונים, ככל שהדברים נעשים על פי דין". בתגובת החברה נאמר עוד כי "איקיוטק זכאית גם היא לחופש הביטוי ולהבעת דעתה, והניסיון לסתום פיות ולמנוע מאיקיוטק להביע את דעתה ועמדתה אינו חוקי. איקיוטק עומדת על כך ש.. אריה שפר משקרים ומוציאים דיבה בפרסומיהם ובין היתר על כן  הוגשו נגדם גם קובלנות פליליות ותביעות אזרחיות. מכל מקום ידוע שאחד ממרכיבי תביעות הוצאת הדיבה שהוגשו נגד השניים הינו שדבריהם של אריה שפר .. אינם אמת וגם בית המשפט ישתכנע בתביעות נגדם לעיל, כי דבריהם המשמיצים של השניים הינם דברי שקר". 

5.   בית המשפט הנכבד גם נוכח בעצמו, שהמבקש מיאן להגיש תביעה או לכלול את המשיב בבקשתו למתן הסעדים הזמניים מתוך כוונה מובהקת להטעות את בית המשפט הנכבד, כך שגם ביום 05.05.2014 הודיעה המשיב שהוא עומד מאחורי הפרסומים וכן עומד על הפרסומים, במילים אלו ממש:

"לעניין הפרסומים בעניין אריה שפר, כאן: nadlanhayam.blogspot.co.il מדובר באדם שעשה ועושה ככל שביכולתו על מנת לפגוע בעסקי, קורה לי ברחוב רמאי נוכל ושקרן ולדעתו זה לגיטימי. היות שכך, העלתי בלוג שנותן תמונת ראי לפעילות שלו. אם יש טענה כלשהי אין לו אלא להלין על עצמו. אני בניגוד אליו עומד לחלוטין ואף יכול להוכיח שהוא רמאי ושקרן, וכן במו עיני ראיתי אותו משתמש במשאבי מגן דוד אדום על מנת לחסוך בנסיעות וחניה. כך הוא הגיע להפגנה נגדי וכך לבתי משפט. חוצפן וגנב."

6.   בית המשפט הנכבד גם נוכח בעצמו, שהמבקש בצורה מכוונת ומתוכננת עושה מאמצים לסתום את פיו של המשיב ולמנוע ממנו את זכותו לומר את דבריו, כך שאפילו במסגרת ועדת ביקורת המדינה שנערכה בכנסת ביום 19.05.2014, הצהיר המבקש על כוונתו האמיתי להפריע למשיב לדבר, בצורה ברוטאלית ובלתי חוקית, במילים אלו ממש: "אני שומר על בן אופק אישית, לא נותן לו לדבר מילה"

מצ"ב אחת מהודאות המבקש על כך שכל מטרתו הינה סתימת פיות אסורה מסומנת א'
מצ"ב מקצת המיילים ששלח המשיב אל תיבת דוא"ל שבשימוש המשיב מסומנים ב'

7.   ממילא המבקש מנסה להטעות שכן כבר נקבע בבית המשפט העליון בפרשת אבנרי ובתי המשפט שוב חזרו וקבעו, כי: "אין אפשרות להעניק לחופש הביטוי את מקומו המרכזי בשיטתנו, אם ניתן יהיה, בדרך של ציווי, למנוע פרסום, וזאת בטרם הכרעה בדבר האחריות של המפרסם. משטר צווי מניעה כזה יפגע בתיפקודה של העיתונות, הספרות, השירה ושאר אמצעי הביטוי" וגם, "אין להגביל את חופש הביטוי בדרך של ציווי לשעה, ובלבד שהנתבע מעלה טענה, שאינה טענת סרק, כי בידו להגן על הפרסום"

ראו למשל ת.א 1943/06 סמי זילחה נ' ישיר איי. די. איי חברה לביטוח בע"מ (פורסם בנבו).

8.  במסגרת תצהירו של המבקש בעניין עו"ד קוריס, המבקש הצהיר גם שפרסומיו בהשוואות לנאצים הופנו כנגד המשיב, כך שהמבקש הינו בהחלט אדם מסוכן ומסית, שיש להזהיר ממנו וזכות המשיב לומר דעה זו.
תוכן עניינים להודעת המשיב
הפרק
עמוד
א. פתח דבר
4
ב. פרסומי המבקש מקנים את הזכות להביע דעה עליו ועל מעשיו
10
ג. המבקש אינו עומד באף אחד מהתנאים הנדרשים לצורך מתן צו עשה זמני

13
ד. מדובר כאן בניסיון סתימת פיות לא לגיטימי ולמבקש אין זכות לדרוש את הסרת הפרסומים

15
ה. העדר ניקיון הכפיים, חוסר תום הלב, העלמת העובדות וחוסר היושר של המבקש מונעים את האפשרות למתן הצו

19
ו. סוף דבר
22
תצהיר
23
א.        פתח דבר

1.       המשיב מבקש לראות בנספחי התביעה שכנגד וכתב ההגנה שהגיש עו"ד קוריס ובנספחי תגובתו של עו"ד קוריס לבקשת הצו הזמני כחלק בלתי נפרד מהודעתו כאן, כאשר רק לצורך היעילות לא יצורפו מאות הנספחים שוב אל תיק בית המשפט וממילא ניכר מהנספחים שמרבית הפרסומים של המבקש מתוך מאות הפרסומים, כפי שצירף עו"ד קוריס מופנים על ידי המבקש גם כנגד המשיב וממילא המשיב שומר את זכותו לצרף עוד מאות פרסומים ותיעודים נוספים שביצע המבקש נגדו בלבד ובאופן אישי- מה גם שהסיבה היחידה שהמבקש פעל בברוטאליות נגד עו"ד קוריס ועורכי דין נוספים הינה לאור שאלו ייצגו ומייצגים את המשיב כאן- כך שהמבקש ניסה באמצעות הטרדת עורכי הדין, גם למנוע את זכות הייצוג של המשיב.

2.       המקרה שבפנינו הנו גם בדיוק הדוגמא לניסיון לניצול לרעה של הליכים, כאשר ברור שאין מקום ליתן למבקש סעד זמני ויש לחייב את התובע בהוצאות ריאליות לאור בקשת הסרק שהגיש ולאור שהסתיר מבית המשפט עובדות מהותיות ובין היתר את העובדה שהמשיב עומד מאחורי ועומד על הפרסומים שפרם, כמו גם בדבר התכתובות הרלוונטיות עם באת כוח עו"ד קוריס- לעניין בקשתו של המבקש (להבדיל מהמשיבות 2' ו- 3'  ו- 4') והחלטות רלוונטיות של בית המשפט בהליכים אחרים. הבקשה הוגשה בצורה שאינה מאפשרת את קבלתה וגם לגופו של עניין אין ליתן למבקש לעשות שימוש בבית המשפט לצורך עוד הטרדה, ניסיון סתימת פיות והפרעה לאמירות לגיטימיות המוגנות ומקודשות בחופש הביטוי. הבקשה לסעדים זמניים כמו כתב התביעה עצמו נשענים על אדני שקר רעועים. שקרים, הטעיות, סילופים והסתה, אשר מעידים בראש ובראשונה, על חוסר תום הלב של המבקש ועל הנסיבות הברוטאליות והשיקריות בהן הגיש את הבקשה שהגיש, תוך גם ניסיון חמור של המבקש להסתיר עובדות מהותיות ואף החלטות שיפוטיות קשורות - מבית המשפט, והכל בניסיון פסול למחטף ולסתימת פיות באמצעות סעדים זמניים. המשיב יפנה אל כתב ההגנה שהגיש עו"ד קוריס ואל הנספחים שצורפו אליו, כך שיציג בתגובתו כאן די ראיות ולרבות הודאות של התובע עצמו, המצדיקות את סילוק בקשת התובע על הסף ללא צורך בדיון, תוך שהמשיב יכפור בסמכותו של בית המשפט הנכבד ליתן את צווי העשה הזמניים המבוקשים שלא בהתאם לדין וכמפורט בתגובה זו, ותוך שיעמוד על זכותו לחקור את התובע על תצהירו ככל שלא תסולק בקשת התובע על הסף, וממילא המשיב ישמור חלק מראיותיו גם לחקירתו הנגדית של התובע כאמור.

3.       יודגש שלאור הפעולות הראיות והמעשים שביצע המבקש כנגד המשיב, הרי שהמשיב הגיש גם קובלנה פלילית נגד המבקש והוא שוקל הגשת תביעה נוספת בגין עוולות מעשים נוספים שביצע המבקש, וממילא אין בתגובה כאן בכדי למצות את כלל טענות המשיב, ובתגובה לאור קוצר הזמן יפורטו רק מקצת העוולות והמעשים שביצע המבקש נגד המשיב והמלמדים כשלעצמם על הצורך לאפשר למשיב את חופש הביטוי לו הוא זכאי, וההגנה על זכויותיו השונות שהמבקש מנסה למנוע.

4.       עוד בפתח הדברים ייאמר גם, שהמבקש הסתיר מבית המשפט הנכבד את דבר קיומם של הליכים משפטיים רלוונטיים, וכן חלקים אינהרנטיים מהתכתובות בין הצדדים שקדמו להגשת בקשת הסרק כאן.

5.       בית המשפט כבר נכח בעצמו ודחה את בקשת המבקש לגבי פרסומים דומים ביום 08.07.2014, כך שמטרתה האמיתית של בקשת המבקש כאן היא לתת במה נוספות להפחדותיו ולהשתלחויותיו מחוסרת הרסן של המבקש כנגד המשיב ואחרים, חלקם עורכי דין של המשיב אשר כל חטאם הינו שהם מייצגים את המשיב כעורכי דינו.

6.       כך למשל פסק בית המשפט במסגרת צו הטרדה מאיימת שניתן נגד אחד משלוחיו של המבקש, שהטריד את עורכי הדין של המשיב בניסיון למנוע מהמשיב ייצוג משפטי:

"אקדש את העובדה שאין להטריד עורכי דין, ואין להטריד את מי שמייצג בעלי דין. בשולי הדברים אציין כי איני בטוח שמותר לעשות הפעולות הנזכרות לעיל אף כנגד בעלי דין, ואולם לצורך העניין השאלה אינה בפניי."

7.       בית המשפט כבר נוכח, כי המדובר בבקשה חסרת בסיס שהוגשה בחוסר תום לב ובחוסר ניקיון כפיים קיצוני, כאמור רע"א 3285/13 ד.כ. חנויות להשכרה בהרצליה הצעירה בע"מ נ' חברת אברהם כהן ושות' בע"מ (פורסם בנבו). :"מדובר בבקשה חסרת בסיס שלוקה בחוסר תום לב ובחוסר ניקיון כפיים קיצוני"

ראה גם, בש"א (י-ם( 7104/07 מאהר טאהא נ' עדנאן איוב ג'וליאני (פורסם בנבו): "קשה למצוא מקרה יותר חד, ברור וחותך, של העדר ניקיון כפיים מצד המבקש... מקרה זה אינו 'גובל בזדון', אלא הוא זדון מכוון ומתוכנן, אשר כל מהותו הוא ניסיון להתעלם משלטון החוק..."

8.       ייאמר בפתח הדברים שכל האמור בכתב התביעה, בבקשה ובתצהירו של אריה שפר מוכחש והאמור בו אינו אמת, כפי שהוכח בתגובתו של עו"ד קוריס וכפי שיוכח שוב בתגובה זו, וברחל ביתך הקטנה – מה גם שהנספחים שהמבקש צירף מזוייפים כאמור, וממילא חשוב לומר, שהמשיב עומד על כך שאין למנוע ממנו להשמיע את קולו וממילא דבריו חוסים תחת חופש הביטוי, מה גם שדבריו אמת הם, אין בהם משום איום, הם הבעת דעה, סיוע לזכות הציבור לדעת ו/או הבעת ביקורת, והכל לפי הקשרם ברישומים וככל שאכן המשיב רשמם ויודה במפורש שרשמם.

9.       עוד לפני שיוכח שוב בראיות כאמור בהמשך התגובה, הרי שייאמר בתמצית כבר בפתח הדברים, שהמבקש מטריד את המשיב ואת עורכי דינו השקם וערב, שולח לו אין ספור הודעות מטרידות ומאיימות, מסית נגדו לאלימות, מאיים עליו ברצח, משקר לגביו, מרמה לגביו, מזייף לגביו, פוגע בזכויות הקניין הרוחני של המשיב ועושה בהן שימוש מפר, פוגע בזכויות היוצרים של המשיב ועושה בהן שימוש מפר, המבקש מטריד את המשיב, המבקש פוגע בפרטיותו של המשיב, המבקש מטריד את המשיב מינית. יודגש, כי בד בבד עם הסתות המבקש להפעיל אלימות ולהפנות את האש אל המשיב- הוצת משרדו של בא כוח המשיב ביום 17.04.2014.

10.      הנה כי כן, ידוע למבקש שכל טענותיו בכתב התביעה ובבקשת הסעדים הזמניים אינם אמת, ובית המשפט נוכח בעצמו וכבר בשלב זה, כי תביעת המבקש ובקשותו לסעדים זמניים אינם אלה רק עוד חוליה בשרשרת ההטרדות וההסתות של המבקש נגד המשיב ונגד באי כוחו.

11.     המבקש ניסה להפשיט את המשיב מאנושיותו, בין היתר בהשוואתו לפושע נאצי במספר מקרים וכן בכינויו וכינוי עורכי הדין המייצגים אותו בכינויים "חזיר", "חמור", "שפן", "אוכלי נבלות", "מוצצי דם", כמו גם אמירות דוגמת "נרקומן", "בובה", "קוף", ועוד, באמצעותם ביצע המבקש את שלב הפשטת המשיב מאנושיותו, כחלק מתוכנית ההסתה של המבקש. לאחר הפשטת המשיב מאנושיותו והפיכתו לאובייקט הרי שהנתבע שכנגד כבר הרגיש שניתן להסית נגד המשיב - ללא שום רסן.
12.     המבקש ניסה לסחוט את המשיב באלימות ובאיומים, בין היתר בהתבטאויות שהופנו על ידי המבקש אל המשיב ואל באי כוחו, כגון: "אם שמת לב, אני גם לא מאיים, אלא ישר פועל", "אני זה שנותן את הבום הסופי בראש העקום הזה שלך.", "אמרתי לך ברוך הבא לגיהנום, תן לי לקיים", "חמוריקו, אנחנו מארגנים לך קבר מפואר", "ואני יש לי תכונה כזו, כשמישהו מטריף אותי, אני נתפס עליו עד הסוף."

13.     הפגיעה בילדיהם ומשפחותיהם של עורכי הדין של המשיב היה צעד נוסף בתוכנית ההסתה של המבקש, אמירות שמעידות על רצונו של הנתבע שכנגד שגם ילדיהם של המבקש ועורכי הדין יפגעו לאור הסכסוך, שיתביישו ללכת לבית הספר ושילעגו לילדיהם של עורכי הדין. נזכיר שילדיהם הקטינים של עורכי הדין חשופים לפרסומיו של הנתבע שכנגד, שמפורסמים באינטרנט ובפייסבוק לעיני כל העולם גם היום.

בפרסום מיום 30.3.2014 למשל כתב הנתבע שכנגד לעיני כל העולם כך: "לועגים לילדים שלכם בבית הספר שאבא שלהם עורך דין מהסוג הכי מגעיל שיש" בפרסום מיום 13.06.2014 כתב הנתבע שכנגד לעיני כל העולם, כך : " הילדים היו מתביישים ללכת לבית הספר"

14.              ביזוי מיניותו של המשיב ושל עורכי הדין הדין של המשיב ובעיקר האמירות החוזרות בצורה אובססיבית על התייחסות מבזה ולעיתים אלימה אל אברי המין של המשיב ועורכי דינו, נועדו כחלק מתוכניתו של הנתבע שכנגד, להמשיך ולהפשיט את המשיב גם מיתר הזכויות המעוגנות בחוק יסוד כבוד האדם וחירותו וזכותו לקבלת ייצוג משפטי, הנתבע שכנגד התייחס למיניותו של המשיב ושל באי כוחו ו/או התייחס בצורה במזה אל אברי המין של התובע שכנגד, בין היתר כך: "הביצים הקטנות שלך בידיים שלי, הגענו למצב שבו אני לוחץ- אתה קופץ", "נשיקות כפרה, ואל תיתן שיורידו לך את הקוקו. את זה אתה לשמור שהחבר'ה בכלא ישתמשו  להחזיק אותך לפנק ולהתפנק", "רק תעבוד קצת על כושר, יצאה לך בטנונת קטנה", "הביצים שלך בידיים שלי ביג טיים", "אתה מפנק אותי יותר ויותר", "לא תקעתי אותך על צלב", "אתה מתגרה", "שאחד כזה בא ברוב טיפשותו ושם את הגוגלך שלו בידיים שלך", "אין להם ביצים...", "עו"ד נועם קוריס נכשל בהסתרת זהותו וערוותו", "שמת את הביצים הקטנות שלך בידיים שלי", "אני לא יורד ממך. הבטחתי ואני אקיים, ושום תביעה, איומים או מה שלא יהיה, לא יעזור לך. אתה גמור, יא חמור.", "מה אתה מתקפל ככה? רק התחלנו להינות. רבאק. אל תעשה לי את זה בבקשה. התחלתי כמו גבר", "הנה אמיר גנס, הבחורה שמתיימרת לזיין את אשתי..", "יש כרגע לפחות עורך דין אחד שיושב והביצים רועדות לו", "בהחלט בועט לו יופי בתחת, לפני כולם".

15.                    דריסת שמו הטוב של המשיב ושל עורכי הדין שלו, לא נעצרה במסעו הרצחני של הנתבע שכנגד בכך וגם הפגיעה בקניינם ובקניינם הרוחני של המבקש ושל עורכי הדין שלו, הייתה שלב נוסף בתוכניתו של הנתבע שכנגד, שגם בו נשזרו פרסומי דיבה ופגיעה בפרטיות, כאשר מלבד הפשטת המשיב מאנושיותו, פנה הנתבע שכנגד גם לגזול מרכושו ולפגוע בעסקיו, תוך שהנתבע שכנגד פרסם פרסומי כזב כאילו עסקיו של המשיב אינם לגיטימיים וכאילו בכל תיק בבית המשפט מפסיד המשיב והחברות שבבעלותו.

16.      יוזכר עוד, שהנתבע שכנגד גם המשיך והפר את הצו שנתן בית המשפט במסגרת ה"ט 53335-05-14 קוריס נגד שפר, כך שעד יום זה לא הסיר את פרסומי הדיבה, הפגיעה בפרטיות, האיומים וההטרדות מהאינטרנט בכלל וכל זאת בכדי למנוע מהמשיב את זכותו להיות מיוצג על ידי עורכי דין.

17.      מסתבר בכל מקרה, שדווקא לאור הביקורת והאווירה הציבורית, אסור היה למבקש לנהל את מסעו המסית, האלים והכוחני, כנגד הנתבע ודווקא לאור הביקורת והאווירה הציבורית גם, קיימת חשיבות עליונה לאפשר את השמעת דעתו של המשיב, באמצעות הבלוג שלו ובכלל.

18.      כך או כך, הרי שבמסגרת ה"ט 53335-05-14 קוריס נגד שפר, כבר נקבע שהמבקש הינו מטריד, כך שפרסום הדעה שהמבקש מטריד לאחר שניתנה החלטה שיפוטית שהמבקש אכן מטריד- הינה פרסום לגיטימי.

19.      בית המשפט הנכבד גם נוכח בעצמו בעובדה, שהנתבע שכנגד עצמו אמר על עצמו דברים דומים והודה שיש להיזהר ממנו, כך שאין הוא יכול להלין על ציטוטים מפיו:  "הזהרתי אותך, לא ככה?", "הזהרתי אותך ואתה, ברוב טיפשותך, שמת את הביצים הקטנות שלך בידיים שלי", "אם שמת לב, אני גם לא מאיים, אלא ישר פועל", "הסיוט שלך מתחיל, כמו שלא חלמת מעולם", "ואני יש לי תכונה כזו, כשמישהו מטריף אותי, אני נתפס עליו עד הסוף.", "כנסי באמאמא שלהם בצרחות, שלא יעזו להתקשר אליך בחיים", "לא הבנת עם מי הסתבכת הפעם, לא התחלת להבין אפילו."

20.      במסגרת הדיון כאן יצטרך בית המשפט לבחון, היכן למשל יוכל להכחיש המשיב שקרים והסתות כנגדו וכנגד באי כוחו? היכן יוכל להלין על כך שהמבקש מטריד אותו ואת עורכי דינו ? הכין יוכל המשיב להכחיש ולהתנגד להשוואתו ולהשוואת באי כוחו לפושעים נאציים ולהשוואתו לחזיר, לחמור, לכלב ולשפן- ואת כל יתר הסתות המבקש נגדו שנועדו לא פחות מאשר בכדי לאיין את אנושיותו בעיני הבריות ? היכן יוכל המשיב לסתור את  הקריאה שיש "להיכנס בו בכל הכוח" ? היכן המשיב יוכל לדחות את שקריו של המבקש ולבקר את מעשיו הפסולים של המבקש ?

21.      בסופו של יום, טענות המבקש בכתב תביעתו הינן כי אסור לפרסם דעה לפיה המבקש משקר, דעה לפיה התובע מטריד ודעה לפיה התובע נוהג בבריונות וכן הטענה על הפרסום שלדעתו של המשיב מוטב להיזהר מהתובע. – מעשיו של המבקש מביאים לכך שמותר להביע דעות שכאלו לגביו.

22.      כתב ההגנה והתביעה שכנגד שהגיש עו"ד קוריס ואשר חלקים נרחבים מהם נוגעים לפעולות שביצע המבקש גם נגד המשיב, מוכיחים שהמשיב זכאי בנסיבות העניין להביע את הביקורות שהביע ואת הדעות שהביע בצורה לגיטימיות, אשר אף למעלה מהחובה, מסתבר גם, שדעות וביקורות אלו שהביע הנתבע, הינן דעות המתבססות על עובדות נכונות.

23.      בית המשפט הנכבד נוכח גם, שמטרת התביעה כאן היא עוד צעד במסע הרדיפה האלים שמבצע המבקש נגד המשיב ובאי כוחו.

24.  הנתבע שכנגד גם הסתיר מבית המשפט הנכבד את התכתובות בין הצדדים בסמוך לפני הגשת תביעת הסרק שהגיש ובהקשר אליה, וזאת בכדי לזרוע חול בעיני בית המשפט הנכבד ולנסות להטעות את בית המשפט הנכבד. כך למשל, הנתבע שכנגד הסתיר את מכתבה של עו"ד אפיק חכמון אליו מיום 04.05.2014 על צרופותיו.

25.       תשומת ליבו של בית המשפט הנכבד לכך שבמכתב אף נתבקש הנתבע שכנגד להסביר מה לתפיסתו אינו לגיטימי בפרסומים, תוך הבטחה כי ככל שיש פרסום שאינו לגיטימי הרי שהוא ישונה ללא התערבות בית המשפט (ודוק- מוכחש שיש דבר מה שאינו לגיטימי בפרסומים)- אך הנתבע שכנגד סירב לומר מה בפרסומים אינו לגיטימי לדעתו ובמקום זאת פנה בתביעת הסרק שהגיש לבית המשפט, תוך שהסתיר מבית המשפט את ההתכתבות ובין היתר כאמור, את הדברים הבאים:

"הסבר מה לתפיסתך מהווה בהם לשון הרע ואלו ישונו ככל הנדרש." (צורף כנספח לתגובת עו"ד קוריס ולכתב ההגנה של עו"ד קוריס)

26. חשוב לציין, שהמבקש הודה בתצהיר תשובתו לתגובת עו"ד קוריס ובפני בית משפט נכבד זה בדבר פרסומיו כאילו המשיב הינו חייל נאצי העומד לרצוח אם יהודיה ובנה.

27. ייאמר גם, שלאור מעשיו הפליליים של המבקש שחלקם פורטו ויפורטו בתגובה כאן, הוגשה נגדו גם תלונה במשטרת ישראל ונפתחה נגדו חקירה פלילית, כמו גם קובלנה פלילית המתנהלת בבית משפט השלום בירושלים, כך ומשהסתיר גם זאת, הרי שבלתי ניתן לומר שהמבקש פנה אל בית המשפט הנכבד "ביושר", "מבלי להסתיר עובדות", או "בתום לב" ו- "בניקיון כפיים" כנדרש.

העתק הקובלנה צורף כנספח 6 לתגובה של עו"ד קוריס וכן לכתב התביעה שכנגד שהגיש עו"ד קוריס.

28. נזכיר כבר עתה, את דברי בית המשפט ברע"א 8873/05 בנק לאומי לישראל בע"מ נ' דמי אלחדף (פורסם בנבו), כדלקמן:

"תנאי מוקדם למתן סעד זמני הוא תום לבו של במקש הסעד. כלשון תקנה 362 לתקנות."

ראו גם, תב"ע מט 203-12 מישל אדרי נ' משרד הבריאות (פורסם בנבו)

"אדם הפונה בבקשה לצו מניעה זמני במעמד צד אחד מבקש סעד מן היושר, ומחובתו לגלות לבית הדין את כל האמת, ולא יסתיר חלק ממנה, כפי שעשה המבקש במקרה הנוכחי. די בנימוק זה בלבד לדחות את עתירתו של המבקש לצו המניעה הזמני, לאור העובדה כי נהג כלפי בית הדין בחוסר תום לב, והעלים עובדות רלבנטיות לבקשה."

29.       המשיב יזכיר, כי כתב התביעה שהגיש המבקש נועד לדחייה, אך מעבר לעובדה כי זכותו (ואולי חובתו) של המשיב לספר לציבור על חלק ממעשיו של המבקש, ואף להביע את דעתו בפני הציבור שיש להיזהר מפני אריה שפר לאור מעשיו, או לומר בקול את דעתו או דברי הביקורת שבפיו על אריה שפר, הרי שממילא הדין בישראל שונה מזה שמנסה המבקש להציג בבקשתו ואפילו אם תביעת הסרק של המבקש לא הייתה נועדת לדחייה, עדיין המצב המשפטי בישראל שונה לחלוטין לעניין צווים זמניים בתביעות לשון הרע, וכפי שנותחו פסיקות בתי המשפט השונים ב בשא (חי') 14945/04 בנק אוצר החייל נ' משה לוי (פורסם בנבו) (ההדגשות במקור):

"למעשה, עסקינן בהתנגשות בין הזכות לחופש הביטוי לבין זכותו של המבקש לשם טוב, ובשאלה מהו האיזון הראוי ביניהם בבואנו להכריע בשאלת מתן צו מניעה זמני האוסר על הפרסום.נ
            ב"כ המבקש ניסה לשכנעני כי קיימות ראיות מהימנות לכך שהאמור בכרזה אינו אמת ואילו ב"כ המשיב ניסה לשכנעני כי הפרסום אינו מהווה כלל לשון הרע, כמשמעות מושג זה בחוק איסור לשון הרע, תשכ"ה-1965 (להלן: "החוק"), ולחילופין, כי גם אם מדובר בפרסום כזה – חוסה הפרסום בצל הגנות החוק.ב

כפי שיובהר להלן, סבורה אני כי אין צורך שאכריע, בשלב זה, בשאלה האם הפרסום מהווה לשון הרע, ואף לא בשאלה האם, בהנחה שכן, עומדת למשיב, לכאורה, אחת ההגנות אשר בחוק.ו

            גם אם קיימות ראיות מהימנות לכאורה לקיומה של עילת התביעה, כנדרש על פי תקנה 362(א) לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984, דהיינו – להיות הפרסום בבחינת לשון הרע, אין מקום להיעתר לבקשה, וזאת מאחר שלא מתקיימים שאר התנאים האמורים בתקנה 362, הן מחמת שהנזק אשר ייגרם למבקש אם לא יינתן הצו אינו עולה על הנזק שייגרם "לאדם אחר", והן מחמת כך שאין לאמר שמתן הצו אינו ראוי בנסיבות הענין ואף אין לאמר שהוא פוגע במידה העולה על הנדרש.נ
            אבהיר כי האינטרס של "האדם האחר" העומד על הפרק, במקרה דנן, הינו לאו דווקא האינטרס הצר של המשיב, אלא "האינטרס הציבורי" לשמירה על חופש הביטוי.ב

עוד לפני חקיקת חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו, קנתה הזכות לחופש הביטוי מעמד איתן בפסיקה, החל מבג"צ "קול העם" [בג"צ 73/53 – חברת "קול העם" בע"מ נ' שר-הפנים פ"ד ז(2), עמ' 871] דרך ע"פ 255/68 מדינת ישראל נ' בן משה, פ"ד כב(2) 427,
435), ע"א 723/74 – הוצאת עתון "הארץ" בע"מ נ' חברת החשמל לישראל פ"ד לא(2), עמ' 281 וד"נ 9/77 – חברת החשמל לישראל בע"מ נ' הוצאת עתון "הארץ" פ"ד לב(3), עמ' 337, ע"א 214/89 – אריה אבנרי ו- 3 אח' נ' אברהם שפירא ואח' נפ"ד מג(3), עמ' 840 ועוד.
ו

            הן הזכות לשם טוב והן הזכות לחופש הביטוי נגזרות מזכות היסוד של כבוד האדם, אשר מצאה ביטויה בחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו [בג"ץ 2481/93 דיין נ' וילק, פ"ד מח(2) עמ' 456; רע"א 4740/00 – לימור אמר ואח' נ' אורנה יוסף ו- 2 אח' תק-על 2001(3), עמ' 489; ע"א 4534/02 – רשת שוקן בע"מ ואח' נ' אילון (לוני) הרציקוביץ' תק-על 2004(1), עמ' 2091].נ

השאלה אם מדובר בפרסום המהווה לשון הרע תוכרע בפסק הדין אשר יינתן בתיק העיקרי. לצורך הדיון אשר בפני מוכנה אני להניח לטובת המבקש כי אכן קיימות ראיות מהימנות לכך שהפרסום מהווה לשון הרע, אולם אין בכך כדי להועיל למבקש, שכן כבר נקבע כי גם ביטוי אשר יש בו לשון הרע, ואף ביטוי אשר אין בו אמת, הינם ביטויים אשר יכולים לחסות תחת כנפי זכות היסוד לחופש הביטוי. ראה: ע"א 214/89 – אריה אבנרי ו- 3 אח' נ' אברהם שפירא ואח' פ"ד מג(3), עמ' 840 (להלן: "פרשת אבנרי").ב"

ראו גם,

"אמנם, המבקש בענייננו אינו רשות ציבורית אולם בהיותו מוסד אשר נותן שירות לציבור ואשר יש לציבור ענין רב בו ובהתנהלותו, נכון להתייחס אליו באופן אחר מאשר אל אדם פרטי. כמובן שאין בכך כדי להצדיק, מניה וביה, פגיעה בלתי מרוסנת בשמו הטוב של המבקש אולם, כאשר דנים אנו במתן צו מניעה זמני, בשלב מקדמי זה, עוד טרם הוכרעה השאלה האם מדובר, אכן, בלשון הרע ולחילופין – האם חוסה הפרסום בצל אחת ההגנות האמורות בחוק, מן הדין ליתן, בשלב זה, משקל רב יותר לזכות לחופש ביטוי על פני זכותו של המבקש לשמו הטוב.ו

            וכך מבחין כב' הנשיא ברק בפרשת אבנרי, בין השיקולים המנחים מתן צו זמני, בטרם ההכרעה בשאלת טיב הפרסום וההגנות, לבין השיקולים המנחים מתן צו מניעה קבוע, לאחר הכרעה בשאלות אלה:
        ”כפי שראינו, הזכות לחופש הביטוי היא זכות יסוד בשיטתנו. משקלה ניכר. כל עוד לא הוכרעה שאלת האחריות בגין לשון הרע ידה על העליונה כנגד הזכות לשם הטוב. כל עוד הפרסום אינו אסור, יש ליתן לו את מלוא החופש. מכאן, שאין להגביל את זכות חופש הביטוי בדרך של ציווי לשעה ובלבד שהנתבע מעלה טענה, שאינה טענת סרק, כי בידו להגן על הפרסום. אכן, קיים הבדל מהותי בין השלב בו הוכרעה אחריות של המפרסם, לבין השלב בו טרם הוכרעה אחריותו. כאשר הוכרעה שאלת האחריות, נחלש משקלו של האינטרס בדבר חופש הביטוי לאור הפגיעה המוכחת באינטרס לשם הטוב. משנקבעה האחריות, נקבעה האמת ונקבע השקר – במסגרת היחסיות המאפיין את כל ההליך השיפוטי (ראה: השופט אלון בבג"צ 152/82 אלון נ. ממשלת ישראל, פ"ד לו (465, 449 (4) – גובר האינטרס הציבורי להגן על השם הטוב בפני דברי שקר, על פני האינטרס של חופש הביטוי. גם הצידוק לחופש ביטוי בנסיבות אלה נחלש בדרך כלל. פרסום אשר בית משפט קבע לגביו כי דבר שקר הוא ולדוברו אין כל הגנה בפני אחריות, אין בו כדי לקדם את החיפוש אחר האמת. החלפה חופשית של דעות נפגעת לרוב אם השקפות הציבור מתבססות על מידע בלתי נכון. אין בונים חברה ומשטר על אדני שקר. מתן ציווי לתמיד, בנסיבות אלה, מגשים את האיזון החקיקתי בין האינטרסים המתנגשים. לעומת זאת, הגישה שונה לחלוטין מקום שאחריות המפרסם טרם הוכרעה, ועל פני הדברים יש לו למפרסם הגנה טובה. בנסיבות אלה, יש ליתן את מלוא המשקל לערך בדבר חופש הביטוי ולהעדיפו על פני הערך של השם הטוב. מתן  ציווי לשעה בשלב זה יהווה מניעה מוקדמת (PRIOR RESTRAINT) של חופש הביטוי, ומכך יש להמנע ככל האפשר”.נ
”המשקל של הערך בדבר חופש הביטוי מכריע, ידו על העליונה. על כן מקום שתוכן הפרסום ידוע לצדדים, אין זה מספיק שהתובע מצביע בשלב זה כי יש לו סיכוי להצליח בתביעתו, או אף סיכוי ממשי לכך. עליו להראות כי לכאורה אין לו לנתבע הגנה של ממש, וכי הוא מציג הגנת סרק”.ב

            סבורה אני כי אין לאמר, בשלב זה, כי טענותיו של המשיב המתבססות, בין היתר, על ההגנות אשר מקנה חוק איסור לשון הרע, טענות סרק הינן או כי הגנתו הגנת סרק היא. אמנם, הפרסום נעשה ע"י המשיב לאחר שלפי  תחושתו הוא נפגע אישית, אולם אין בעצם פגיעתו האישית כדי להביא למסקנה שהפרסום נעשה על ידו מתוך כוונה רעה או מזימות ארסיות, כפי שהתבטא ביהמ"ש בע"פ 24/50 הנ"ל, ואין לאמר כי רצונו של המשיב להביא את דעתו על התנהגות המבקש כלפיו, כפי שהוא רואה אותה, לידיעת הציבור, איננה לגיטימית במסגרת הזכות לחופש הביטוי.ו"

ב.         פרסומי המבקש מקנים את הזכות להביע דעה עליו ועל מעשיו

30.        המבקש פרסם בצורה אובססיבית דברי דיבה ובלע נגד המשיב ובאי כוחו, כך שמקצת הפרסומים שכבר נמצאים בתיק בית המשפט במסגרת כתב התביעה שכנגד שהגיש עו"ד קוריס מלמדים שהמבקש פרסם בין היתר את דברי הדיבה הבאים, שמרביתם הופנו גם אל המשיב ואשר מקנים בהתאם לדין גם זכות תגובה בפרסומים נגדיים, כדלקמן:

"הוא ישלם את המחיר על מעשיו השפלים, הנבזיים והפחדניים", " עבריין שעושה מעשים פליליים", "הם שורש הרע", "צריך להכנס בהם על ימין ועל שמאל", "לתפוס אותם בכל פיפס", "צריך לתקוע אותם",  "אנחנו נפנה את האש לכיוון הנכון", "שימו את כל ... המשתפים פעולה בעוקץ הזה וגרמו להם לשלם את המחיר באופן אישי"," שלחו את ...העבריין לכלא, ויפה שעה אחת קודם!!!" , "איזה חמור אתה",  "הזהרתי אותך, לא ככה?", "אבל אתה טמבל",  "הזהרתי אותך ואתה, ברוב טיפשותך, שמת את הביצים הקטנות שלך בידיים שלי", "הגענו למצב שבו אני לוחץ אתה קופץ", "בואו נביא לו בראש ובאותה הזדמנות, נפיץ את הבשורה העתיקו את הפוסט שאני מצרף פה למטה והדביקו אותו בכל מקום", " , "בן אופק המשחק נגמר", שירות חשוב לציבור שידע ממי להיזהר" ,
"יתן לך להרגיש את נחת הברזלים כמו שמגיע לך", "פועל בשיטת הקוזק הנגזל",  "חכה, אתה לא מתאר לעצמך בכלל מה אני מכין לך. לא יהיה לך יום ולא לילה", "ואני יש לי תכונה כזו שמישהו מטריף אותי, אני נתפס עליו עד הסוף"," אני לא יורד ממך. הבטחתי ואני אקיים, ושום תביעה, איומים או מה שלא יהיה, לא יעזור לך. אתה גמור, יא חמור","איזה מחונך ומנומס אנחנו נגרום לו להיות", " מחזיקים אותו בכוורת הפשע על תקן מלכת הדבורים- מטפלים בו, מסממים אותו... ", "צריכים לשנות כיוון ומייד עורכי הדין ששולחים את כל המכתבים הם המטרה שלנו ", "מחזיקים אותו בכוורת הפשע על תקן מלכת הדבורים- מטפלים בו, מסממים אותו...", "צריך לתקוע אותם", "אנחנו נפנה את האש לכיוון הנכון, שימו את כל עורכי הדין המשתפים פעולה בעוקץ הזה וגרמו להם לשלם את המחיר באופן אישי", "פושעי מלחמה נאצים" 
"אל תפחדי מכל חבורת העוקץ הללו- תת רמה שחוטפים מכל הכיוונים", " הוא ימצא את עצמו עדיין מפוחד נורא...", "גורמים לנו לכוון את האש למטרה הלא נכונה- בן אופק", "לקלל. אם מתקשרים- להשתמש בכל הלקסיקון הקללות שיש. לזו שמתקשרת, לבוס שלה, לבעל החברה ששלח אותם. להוציא הכל, לשחרר.", "הוא פחות רלוונטי. כל האש- על עורכי הדין מעכשיו", "ביג פאקינג דיל. 4,000 ₪ שחנן לא ישלם בעצמו. כסף כיס." "שמע אתה קצת בפאניקה", "מה אתה מתקפל ככה? רק התחלנו להינות. רבאק. אל תעשה לי את זה בבקשה. התחלתי כמו גבר, מלכלכך ברשת, משפחה, אחר אפילו בשם שלך.", "מה, אתה סמרטוט ?", "יא חמור, אנחנו מתחילים לבוא עם הכלים הכבדים, ככה לנער אותך קצת, לבדוק מה יש לך בכיסים שאפשר לקחת",  "אתה לא יכול לקום ולברוח, או להתקפל. אמרנו מלחמה, אז בבקשה לא לברוח.", "אמרתי לך 'ברוך הבא לגיהנום', תן לי לקיים", "להתראות יא חמור, בקרוב תקבל כמה הפתעות ממני.", "חמוריקו, אנחנו מארגנים לך קבר מפואר", "סידרתי לי תפקיד ראשי. אני זה שנותן את הבום הסופי בראש העקום הזה שלך."," חמוריקו, הנה מגיעה התחלת הסוף- של העוקץ ושלך.", כוחות רשע" נתראה בקרוב, חמוריקו. יהיה לך מאוד מעניין, אני מבטיח. בי חמוריקו","אם שמת לב, אני גם לא מאיים, אלא ישר פועל.", "החלטתי לתת לך עוד צ'אנס אחד קטן לפני שאני מוריד את הכפפות", "אתה מתגרה, אז תחטוף", "אתה מתחיל טיול קטן בגיהנום שאני מסדר לך", "החיים שלך לא יחזרו להיות מה שהיו עד היום, סמוך עלי", "הסיוט שלך מתחיל, כמו שלא חלמת אף פעם.", "עליך לשלוח להם מכתב... לאחר 21 יום, היה ולא קיבלת הודעה על ביטול החוב- תבעי אותם בתביעות קטנות"," הם חבורת אוכלי נבלות", "להחזיר מלחמה לעורכי הדין הללו. ","תבעי אותם בבית המשפט לתביעות קטנות על משלוח ספאם! ואל תתני להם שקל- קחי מהם אלף", "כל פעם שהגיעו לבית המשפט מול החברות הללו- זכו בגדול השופטים פשוט מתעבים אותם. לא פלא...", "שקרים מסרחים של חבורת עוקץ תת רמה", "הם חלק מתרגיל העוקץ... תבעו את החברה ואת עורכי הדין בבית המשפט לתביעות קטנות, כמה שיותר מהר!!!", "את מתפלאה שההוא עצבני בצד השני של הקו ? ברור שהוא עצבני, מפוחד ונואש! וזו רק ההתחלה- אנחנו נעשה להם את החיים הרבה יותר קשים בקרוב", "הדבר הבא שחבורת העוקץ היתה עושה- משנה למספר האמיתי שלך שנתת להם", "הכל שקרים יוסי... לקינוח תבע אותם", "אנחנו מתחילים בגיבוש הרשימה השחורה. כל עורך דין שנטל חלק והיה ו/או עודנו משת"פ של בן אופק", "תבעי אותם על הוצאת כספים במרמה, גם את עורכי הדין", "בקשי את פרטי הפקידה המטומטמת הזו. פרסמי פה אצלנו, שנדע מי משתף פעולה עם משרדי עורכי הדין הבזויים הללו שמשתפים פעולה בעוקץ הגדול... לא לכאורה ולא נעליים - שכל המעורבים בפרשה הזו יקפצו לי... אני מת לקבל תביעת לשון הרע מהם.", " זה שחותמים עדיין לא אומר שצריך לשלם.", "במטרה להמשיך את תרגיל העוקץ ככל הניתן.", " במחאה על התרגיל המסריח של בן אופק בסיום המלא של עו"ד נועם קוריס ואחרים. תרגיל אשר במסגרתו הצליחו להוציא במרמה סכומים גבוהים מאלפי אזרחי תמימים.", "על התרגיל המסריח של בן אופק" ,"תרגיל אשר במסגרתו הצליחו להוציא במרמה סכומים גבוהים מאלפי אזרחי תמימים. לתבוע את עורכי הדין והחברה ובעליה על ניסיון הוצאת כספים במרמה. אם אני תבעתי אותם על 10,000 ₪ בבית המשפט לתביעות קטנות גם אתם יכולים", "כל אדם שמקבל דרישה מאחת החברות של בן אופק הנוכל ומחבורת עורכי הדין העלובים והבזויים המקיפים אותו. תבעו אותם, אחד אחד. אל תפחדו", "גררו אותם מבית משפט אחד למשנהו, עד שיפלו מהרגלים...", "להעיף אותם לבתי הכלא", "תקעו להם בדיוק מה שהם מנסים לתקוע לכם, בכל הכוח!!!","לחבורת הזבל- בן אופק ועורכי הדין המגעילים שמקיפים אותו... טרטרו אותם לבתי המשפט עד שיבקשו רחמים", "יש כרגע לפחות עורך דין אחד שיושב והביצים רועדות לו", "איריס חזן... נסגר על כך שבן אופק משלם לאיריס 5,000 ₪ בתוספת התחייבות לכך שלא יתבע לעולם, עוד 4,000 ₪ לעורך הדין שלה וכמובן מכתב התנצלות מנומס מטעמו. בתמורה קיבלו התובעים המגוחכים חתימה על הסכם סודיות ובעיטה בתחת.   - השווה לדברי איריס חזן: לאור פרסומים שראיתי כאן על מחיקת הקובלנה נגדי סתם אני רוצה להגיד שאני החלטתי לשלם פיצוי סמלי שהוא נמוך בהרבה ממה שהיה עולה לי לנהל את המשפט וגם ככה מנעתי את האפשרות שאסתבך", "אחד כזה בא ברוב טיפשותו ושם את הגוגלך שלו בידיים שלך? זו באמת חגיגה גדולה. תענוג!", "עורך דין שמסתובב ונובח כמו ארס מהזבל", "יש למישהו ספק שמדובר בעוקץ עדיין?", "עורך דין נועם קוריס משתולל ברשת ומלכלך את השם שלי כמו ארס מהזבל", "עורכי דין ליגה ז' שולחים אלפי מכתבי דרישה הזויים ומלאים שקרים לקחת אותם, לגלגל בחבילה ולבעוט", "תמונה המשווה לנאצים בהקשר לדיארגמת השליטה השגויה באשכול" , "רמז כל מיני איומים, הכל מוקלט", "אל תשחררי עד שירדו על הברכיים, קוריס, סמי וסוסו, בן אופק, *יין- למה הם עוד מסתובבים חופשי, שולחים מכתבי התראה שקריים", לך תחפש את החברים שלך אם נשארו כאלו", "יש פה חבורה משומנת היטב, שכל מטרתה הוצאת כספים שלא ביושר מאזרחים תמימים. עוקץ במיטבו.", הם לחוצים, הם עושים טעות אחר טעות, והחבל מתהדק על צווארם... מזייפים ראיות בצורה ברורה ומגושמת", "נועם קוריס יגרור איתו לתהום גם את אייל אבולעפיה", "עורכי דין שמבינים למה נכנסו, בורחים מהסיפור כמו מאש, שלא תדבק בהם החרפה. נשארים רק הקורסים למיניהם", "מבצע העוקץ בראשותו הולך ומתפורר", " יושב לבד בחושך", "צריך לתבוע להם את התחת, לכל אחד מחבורת הנוכלים האלה", "הם כותבים כל כך הרבה בולשיט שגם לנו מותר", "תביעה אזרחית בבית משפט לתביעות קטנות מאוד משמעותית לעו"ד. גם לוקח לו זמן וגם, במוקדם או במאוחר, תהיינה פסיקות כנגדו", "מה הטעם להתלונן עם חבורת העוקץ ממשיכה במעשיה באין מפריע ?", " נסתדר גם איתו. החשבון שלנו לא יישאר פתוח, אני מבטיח לך", "עולה לי הדם לראש...",  "הם מנסים לגנוב ממך כסף... ", "שלחי אותם לכל הרוחות בבעיטה,",
"לא מתייחס לפגיעה אלא לשם הטוב או לשון הרע או מה שזה לא יהיה", "חבורה של אפסים בעוקץ תת רמה...",  "פעלי לפי הבלוג והם יפחדו ממך... ", "לא יהיה להם יום ולא לילה", "עוד מעט נסגור לך את שאר ההכנסות ונסתכל עליך מתחיל להתפרק", "הסתכלתי לך בעיניים וקלטתי איך הכל שם בפנים שביר אצלך. כמה חרדות, כמה בלבול", "עכשיו מאוחר מדי. אתה קופץ ומזיע. אבל בינתיים אתה מפנק אותי יותר ויותר. רציתי להגיד לך תודה. תענוג.", "נשיקות כפרה, ואל תתן שיורידו לך את הקוקו. את זה אתה לשמור שהחבר'ה בכלא ישתמשו להחזיק אותך בשביל לפנק ולהתפנק.... ודבר איתי לפעמים.", " אתה רק מפנק אותי יותר יותר", "רציתי להגיד לך תודה. תענוג", "שמים קץ לעוקץ הגדול... ", " ירום נודו, אינו אלא פחדן קטן, שמפרסם בלוג הכפשה תחת שם בדוי.", "בהחלט בועט לו יופי בתחת, לפני כולם", " אוכל כל מה שאנ מאכיל אותו ושותק", "עכשיו כשאני מתקיף אותו מכל הכיוונים, הוא מתחיל לתקוף בחזרה, בעמוד הפסייבוק שלו ולאחר שווידא שחסם אותי. "שאני כאילו מטריד אותו על פארש...",  " מפחד ממני", "הקטנות שלו אצלי ביד. אני לוחץ והוא קופץ.", " נטרף מלחץ", "נוקט באמצעי הפחדה ואיומים", " הוא מכפיש את מנהיגי המאבק תוך רישום שקרים ולשון הרע, שאין הדעת סובלת.", " תרגיל העוקץ הזה" " תגלה שהמשחק שלך נגמר", "עד כדי כך אני מפחיד אותך ?" , "אין להם ביצים... הוא יושב ומשקשק, רועד מפחד", "ברח למחילה שלו", "האם אחז אותך פחד ?... מדוע במקום היחיד שבו אינך יכול לחסום את התגובות אתה משתפן ונעלם ?", "מגדל הקלפים שלך, הבנוי כולו מאיומים, שקרים\ הכפשות, זיופים, לכלכוים וגועל נפש- יתמוטט ויקבור אותך תחתי...", " נכשל בהסתרת זהותו וערוותו", " מעורב אישית בתרגיל העוקץ?", "מנסים לעקוץ אותכם", "לא תקעתי אותך על צלב", "לא הבנת עם מי הסתבכת הפעם, לא התחלת להבין אפילו.", "הביצים שלך בידיים שלי ביג טיים", "אני יודע איך למעוך אחד כמוך בהוצל"פ. תענוג.", "תקשיב טוב, כי אני לא עם יותר מדי סבלנות", "אני בא לבקר אותך בעבודה ואתה אפילו לא יוצא, לא מזמין לקפה...", "אני עולה על האופנוע של מד"א ונוסע אליך, על הדלק של מד"א, להביא לך דואר באופן אישי, אתה מתחבא ? מה עד כדי כך אני מפחיד אותך?", "חמוריקו- קבל ממני צ'או וניפגש בקרוב.", "למה אתה מתחבא, מה אתה שפן? רוצים להיפגש קצת, מה יש ? אני ואתה ככה, פנים אל פנים. מה יש ?", "שיראו בלייב איך עושים ממך סלט קצוץ דק. לא מגיע להם אחרי כל התביעות וההפחדות שעשית להם?", "אז בוא תשתחרר קצת. מוריקו. שתף פעולה.", "אני אולי אפילו ארצה לצלם אותך, לעשות גם עליך איזה סרטון משעשע.", "בוא, אל תתבייש- נעשה גם עליך"", "תעבוד קצת על כושר, יצאה לך בטנונת קטנה שמתי לב, וזה לא מצטלם טוב.", "בקרוב יש לנו פגישה - אני ואתה", "הם כבר עם רגל אחת בקבר", " מפחד ממני פחד מוות" , "שיבלו את היום כולו בריצה מדיון לדיון", "הם כבר לא מזמינים אף אחד לבית המשפט. הם מתים למשוך את התביעות שהגישו בעבר, אבל הם לא יכולים", "הילדים היו מתביישים ללכת לבית הספר", "הכי אותם בנשקם הם", "כתבי את האמת שלך בכתב התביעה והגישי בבית המשט לתביעות קטנות. להזכירך חובת ההוכחה עליהם בלבד!!", "הוא בכה לשופטת שאני מטריד אותו ובאתי להקליט את הדיון.... השופטת הבינה שהולך להיות שמח ודרשה שיהיה מאבטח באולם...בינתיים קראו לי החוצה להזהיר אותי שלא אקליט", "אני שומר על בן אופק אישית, לא נותן לו לדבר מילה", "צריך לברר מי הן אותן פקידות משת"פיות שצורחות ומאיימות על אזרחים תמימים. גם הן לא תמימות כלל. כל מי שקשור ...כבר מריח מסריח.", "אנחנו רודפים והם נרדפים מכל הכיוונים!!!", "אם מישהו אוים ו/או מאיום כעת ...הוא יכול להשליך את האיום לאסלה ולהוריד את המים. חסל סדר שם טוב. נגמר הסיפור.", " הזיע על דוכן העדים, הגשתי נגדו תלונה אישית במשטרה על עבירות פליליות. הוא משקיע את כל כולו בקרב מול חנן, לא סותם לו את הפה בכלל, מקבל גרושים ועד שהוא מרים את הראש יש נגדו תלונה פלילית במשטרה עם ראיות מוצקות", "אנחנו יוצאים למתקפת נגד, צונאמי של תביעות נגד עורכי הדין", "אני חושב שהוא מאבד את העשתונות. אנו רואים פה אדם בהתקף פניקה", "הוא עו"ד שלא ימשיך להיות עו"ד.", " הוא יעמוד בבית משפט ויזיע.", "אני מבטיח להזמין את כולכם להצגה הכי טובה בעיר.", "למעוך אותם", "השותפים שלו מתחילים לנטוש את המערכה ולהשאיר אותו לבד אז מה הוא עושה? יושב לבד בחושך, משתולל ומנסה לנקום באלו שלקחו לו את הטרף הקל מהפה.", " לא תקבל שקל, כמה שתתפרע ותשתולל", "שבו על בחיוך, כל פעם שאתם מדווחים על הפרה", "זרקו את חבורת הזבל לכלא... מדינה של לפלפים.", " אתה בצלילה חופשית, שומעים אותך חותך באוויר פססססססשששש....", " למה הוא עושה את כל המלחמה מולי. כי אני מפריע לו במבצע העוקץ שהוא מריץ... בניסיון להוציא כספים במרמה. זו הסיבה היחידה.", "ראו את הבכיין הזה מילל, מזייף ומקשקש במוח", " תגישו תביעה אישית כנגד עורכי הדין. יאללה, בוא נעשה להם חג שמח!!!", "אלף שקל וחצי יום בבית המשפט- העו"ד אישית ולא מישהו מטעמו.", "צונאמי של תביעות כנגד עורכי הדין", "לא מגיע לקוריס, סמי וסוס, טיין, כל החברוה הזו- שיתבעו אותם ככה באיזה אלפיים תביעות כל אחד, בבתי משפט לתביעות קטנות.... דמיינו אותם מתרוצצים בכל הארץ...", "הייתי מציד להם צלם על חשבוני, שיסדר את סדר יומם האטרקטיבי", "כל מי שקיבל מכתב דרישה- אבל כל אחד!!! מתבקש לרשום תלונה לוועדת האתיקה של לשכת עורכי הדין ולספר איך ניסו לגנוב אותו", "עו"ד נועם קוריס המלכלכך ברשת באופן סדרתי" , "אנחנו רבים ממנו ומחבריו ומצליחים להסיר כל פרסום חדש שהוא מוציא, דווחו על כל קישור שאפרסם כאן... ציינו "הטרדה"...", "מוזמנים להביע את דעתכם על מעשיו המלכלכים והנאלחים של עו"ד נועם קוריס", "לא לשכוח להוסיף תגיות בפרסום: עו"ד נועם קוריס, נועם קוריס, משרד עורכי דין קוריס וכו'", "חלאה", "נתבע אותם אישית בכל הארץ. הם יבלו את כל השבוע בנסיעות ממטולה ועד אילת", "הם מנסים לרמות אותך ולגנוב ממך כסף... שלחי אותם לכל הרוחות בבעיטה", "חבורת עורכי הדין העלובים והבזויים", "החבורה העליזה של הקוריסים", "כל האש על עורכי הדין מעכשיו","הקבר שקוריס חופר לו", "בואי נעזור למנועי החיפוש להבין במי מדובר, כשכותבים נועם קוריס או עו"ד נועם קוריס ההוא מקדם את עצמו מכל הכיוונים באובססיביות, כבר כמה שנים... בואו נביא לו בראש....העתיקו את הפוסט שאני מצרף פה והדביקו אותו בכל מקום בו תקבלו תוצאות חיפוש לנועם קוריס.. רצוי לערוך שינויים קטנים בכתיבה לטובת חברות עם מנועי החיפוש", "לא נראה לי, אבל מצד שני, הם כותבים כל כך הרבה בולשיט שגם לנו מותר", "לתבוע להם את התחת לכל אחד ואחד מחבורת הנוכלים האלה", "עורכי הדין שמבינים למה נכנסו, בורחים מכל הסיפור הזה כמו מאש, שלא תדבק בהם החרפה. נשארים רק הקוריסים למניהם", "כדי להוציא עוד כספים במרמה מאזרחים תמימים. זהו פרצופו האמיתי", "חשוב להעמיס עליהם הרבה תביעות. לתקוף אותם על כל מכתב מכתב", "מת כבר לעמוד מולם בבית המשפט. נראה לי שהם קצת חוששים ממני ולכן לא תובעים, אבל נראה לי שכרגע כבר לא השארתי להם ברירה", "הוא עושה איתי האבקות בוץ ברשת (שבה הוא נוחל מפלה אחר מפלה", "הוא יושב עכשיו מתחת לשולחן עם פיז'מה ולפטופ ומפחד מאוד", " מקבל את המבקרים בשירה וריקודים", ", "עורכי הדין הללו, המתעמרים באזרחים תמימים ביודעין, במטרה להוציא מהם כספים במרמה", "משרדו של עו"ד קוריס מעודד אותכם לשלוח תביעות כאלו, קומו, עשו מעשה, ותבעו את קוריס ושאר עורכי הדין "פר אקסלנס" על ימין ועל שמאל. כן, את עורכי הדין החצופים האלו אישית", "אנחנו במתקפה והם במגננה... למלחמה!!!", "יש לנו להקת עורכי דין שמשתפים פעולה ביודעין עם תרגיל עוקץ, מתוך בצע כסף", "עורכי דין ששולחים מכתבים מלאים שקרים ואיומים, במטרה להוציא כספים במרמה מאזרחים תמימים.", "נילחם בהם בנישקם", "מצווה גדולה לתבוע כל עורך דין ששלח לכם הודעת
SMS ללא קבלת הסכמה מראש", "נציף את עורכי הדין הללו בתביעות אישיות" , "כל עורך דין שמשתף איתם פעולה מוכר את היושרה והמוסר שלו", "הם מנסים לרמות אותך ולגנוב ממך כסף....", "שלחי אותם לכל הרוחות בבעיטה", "החבל הולך ומתהדק. מזייפים ראיות בצורה מגושמת...",  "ילדים מפגרים בני עשר...", "נעלה על נס את חנן שהחליט להילחם בכוחות הרוע", "לקוריס יש תלונה במשטרה...נפילתו של פרקליט", "ביקש אבולעפיה שאחדול במתקפה שלי נגד... אוני חייב לומר, שאני לא מצליח להבין באיזה מין סרט חיים עורכי הדין האלה. אשכרה- לא מבין. יחד עם קוריס ושאר החבורה", "הכל תרמית המסתמכת על ניסיונות לבלבל ולהפחיד את הקורבנות. הכחישי את החוב.", "החבל מתהדק על צווארם", "אני טשטשטתי... בתמונה המקורית רואים את הפנים של הילד", "חנן אתה אחלה בנאדם. כל הכבוד לך על האומץ והנחישות. במקום בו שוכנים יצורים שפלים ומגעילים, טוב שיש אחד כמוך, שלו מפחד מהם ונלחם... עד הסוף, "חנן... היה ותצטרך עזרה כספית ו/או אחרת, אני שם בשבילך. מילה שלי! בהצלחה היום- תן להם בראש, "גועל נפש כבר אמרנו?, "פרקליט עם ביצים", "עורכי דין ליגה ז' שולחים מכתבי דרישה הזויים ומלאים בשקרים, ללא בדיקה וסינון", "חבורת אפסים", "נגד עורכי הדין עצמם, נעשה להם סיורים בכל הארץ- מבית משפט אחד לשני", "למה הם עדיין מסתובבים חופשי", "כתם לכל החיים", "גופים מהעולם התחתון זיהו מקור הכנסה לא רע ובאו להיות שותפים בכפייה עם קוריס וחבורתו", "מנסים לעקוץ אותך", "אנחנו נריץ אותם בכל הארץ...", " לא יהיה להם יום ולא לילה", "שימצאו עבודה מכובדת", "לחוץ כמו טמפון. הם מפחדים!", "כנגד עו"ד קוריס הוגשו כבר מספר תלונות במשטרה, עקב כך מתנהלת חקירה פלילית כנגד עו"ד קוריס. כמו כן הוגשו כנגד עו"ד קוריס עשרות תלונות ללשכת עורכי הדין.", "מפרפרים כמו דג שנתפס ברשת", "עצם העובדה שאת דיברת... מזכה אותך בקללות וגידופים ממני ומכל יושבי קבוצה זו.", "תבע אותם על ניסיון להוצאת כספים במרמה!", "צריך להתרכז בתביעות מול עורכי הדין, אם נפתור את הבעיה איתם, לבן אופק לא ישאר כלום ביד", "מי שמקבל שיחת טלפון - טורק להם", "חבורת נוכלים, אבל ברמה נמוכה למדי", "השעון מתקתק - תיק תק, תיק תק", "תני לה דד ליין עד מחר לצחצח לך את הנעליים", "משרד טיין הזה... נוריד לו שתי נקודת גימטריה מתחילת השם", "פרסום לעסקיו של שפר + עו"ד נועם קוריס שניסו להוציא ממנו כספים במרמה", "הדלת תסגר והגרזן ינחת", "המאפיונריות הזו. בחסות החוק...אני לא יכול לשבת בשקט. מזעזע!", "זהירות עורך דין נועם קוריס! + תמונה מעוותת", "סמן אותם כמטרה ופעל", "בית המשפט מעיף אותם קיבינימט", "אם אין דואר רשום שילכו קיבינימט...",  "מעכשיו, כסף רק יוצא מהם, לא נכנס", "גל צונאמי גדול מתקרב אליהם", "הם יותר מתאימים לתוכנית פיספוסים מאשר לתחום ההתמחות לכאורה שלהם", "נועם, נראה לי שכרע יש לו דאגות הרבה הרבה יותר גדולות מזה. הוא קצת נסחף ויש איזה צונאמי חבל"ז בכיוונו", "מי ערוך הדין, שנדע לתייג אותו", "צריך להכין רשימה שחורה של כל עורכי הדין שנוטלים חלק בהונאה הזו ביודעין, ובראשם העבריין נועם קוריס", "אבל לא רק לדבר ולהעלות פוסטים רבותיי- לעשות", "כל שיטות הטיפול באדיבות ובתמיכת אריה שפר בעל רשת נדל"ן הים התיכון", "תנו להם בראש, כי הם לחוצים, הם מפחדים, הם מריחים כבר את הסוף, הוא לא יהיה סוף טוב בשבילם. יאללה חברים מלחמה!!!", "תנו לפחדנים לברוח ולפחדנים פחות, או אלו שתקועים עמוק בבוץ- להשאר ולרעוד.", "תנו להם בראש...", "תנו להם מהמיטב שבידיהם" , "בכל הכוח ובתענוג מופגן", "סתום את הפה ושלם פיצוי על ניסיון להוצאות כספים במרמה, יא נוכל.", "כנסו בהם", "מי שמוותר הם מוצצים את דמו", "אוכלי הנבלות האלו", "ישר מתנפלים", "אני כותב כל מה שאני חושב על החבורה הזו.", "הבנתי שבן אופק הגיש נגדי קובלנה פלילית- הצחיק אותי.", "אתם מתבקשים לדווח עליהם ע"מ שיסגרו לאלתר", "קמים ועושים נגד, חזק, ביחד ועד הסוף!!!", "לועגים לילדים שלכם בבית הספר שאבא שלהם עורך דין מהסוג הכי מגעיל שיש", "נועם קוריס מפחד ממני פחד מוות.", "לכן הוא לא מעז לתבוע אותי", "אני פונה אליכם עובדי משרדי עו"ד קוריס, סמי וסוסו, רד, איילת חכמון, טיין וכל השאר- כולל שכירים, טלפנים ומגישי תה... לי אישית יש תחושת שליחות ענקית לפגוע ככל הניתן...",
"לקעקע לאחרונה בכל כוחו, באמצעים פליליים ושפלים", "למה עו"ד נועם קוריס הוא לא חלק מהתביעה ?", "עורכי הדין של תרגיל העוקץ רועדים ממנו, ברגע שהוא מגיע הם בורחים", "כשקוריס רואה את שם שלו... הוא יודע שהוא הולך שוב להפסיד..","כתוב שהודעת להם לא להתקשר אליך, ולמרות זאת עובדי המשרד ממשיכים להתקשר ולאיים עליך".

ג.         המבקש אינו עומד באף אחד מהתנאים הנדרשים לצורך מתן צו עשה זמני

31.        שיהוי- המבקש פנה בענייני אל בית המשפט הנכבד לראשונה ביום 08.7.2014 יחד עם בקשה מבית המשפט הנכבד, שייתן צו זמני שיורה על הסרת פרסומים שפרסמתי ביון 06.4.2014 ושביום 13.04.2014 הודעתי שפרסמתי והודעתי שאני עומד מאחוריהם, כך שאין מחלוקת אמיתית שמדובר בפנייה בשיהוי ניכר, בנסיבות העניין ושהשיהוי כשלעצמו פוסל ממילא את בקשת התובע.

32.        על אף שהמבקש הגדיר את בקשתו כבקשה לצו זמני, הרי שבפועל צו זמני יהא בדרך כלל צו להקפאת המצב הקיים עד להכרעת בית המשפט בתביעה העיקרית.

33.        בעניינו, ביקש המבקש צו עשה זמני שנועד בפועל לשנות את מצב הדברים לרעתם של המשיבים ולא להקפיא את המצב כמות שהוא.

34.        ניכר גם, שהצו הזמני לכאורה שביקש המבקש, היינו צו עשה הדורש להסיר פרסומים לגיטימיים קיימים, אינו באמת סעד זמני אלא שבפועל הסעד שביקש בבקשתו הינו הסעד העיקרי האמיתי בדרישותיו, וזו סיבה נוספת מדוע יש להמתין עד לסיום בחינת טענות הצדדים וההכרעה בתביעה העיקרית ובתביעה שכנגד.

"הסעדים שנתבקשו מבית המשפט, אף שהוצגו כסעדים זמניים, מהווים במהותם סעדים קבועים שנועדו להכריע בעצם המחלוקת בין הצדדים."

ראו, רע"א 7529/05 אגודת עטרה ליושנה בירושלים נ' יוסף לויפר (פורסם בנבו), ומצורף גם בקובץ הפסיקה המצורף כנספח ח'


35.         כך או כך, בפסק הדין בבש"א (מחוזי-ים) 7104/07 מאהר אהא נ' עדנאן איוב ג'וליאני (פורסם בנבו), פרש בית המשפט אץ השיקולים שישקול בית המשפט בבקשת צו זמני שלפניו, כדלקמן:

"ארבעה מבחנים למתן צו זמני, והם:

"א. מתן הסעד הזמני הוא כה הכרחי, עד כדי הצדקת התערבותו של בית המשפט בשלב מוקדם, לפני בירור התביעה (שמירת המצב הקיים).
ב. התובע הוכיח, לכאורה את זכותו, אשר למענה דורש הוא מתן סעד והגנה עד לתום הדיונים.
ג. מאזן הנוחות- אי הנוחות שתיגרם לתובע אם לא יינתן הצו, לעומת אי הנוחות שתיגרם לנתבע אם יינתן, וכן אם נזקו של התובע ניתן להטבה על ידי פיצוי כספי.
ד. קיום שיקולי יושר, המונעים את מתן הסעד, כמו העדר ניקיון כפיים, העלמת עובדות וכו'"

36.        ניכר אם כן, שהמבקש לא עמד באף אחד מהמבחנים.

א.      אין הכרח או הצדקה להיעתר לבקשת המבקש

37.        הסרת הבלוג של המשיב הינם סנקציה חריפה למדי שאינה עולה בקנה אחד עם חופש הביטוי ועם ההלכה המקובלת בישראל, מה גם שאפילו לגרסת המבקש אין שום הכרח בהסרת יומני הרשת, אשר ממילא תפוצתם דלה ואשר ממילא כל האמור בהם הינו הבעת דעה, ביקורת לגיטימית, עובדות שהינן אמת ובכלל פרסומים שמותר לפרסמם.

38.        אילו היה באמת ובתמים דבר מה שאינו לגיטימי בפרסומים שהמבקש דורש להסירם, הרי שהמבקש לא היה מתעלם מהודעת עו"ד אפיק חכמון, לפיה הוא מוזמן לפרט מה בפרסומים אינו לגיטימי לדעתו ומדוע, כאשר עו"ד אפיק חכמון הודיעה מראש שככל וקיים פרסום שאינו לגיטימי, הרי שניתן לשנות את הפרסום. (ודוק- מוכחש שיש משהו בפרסומים שאינו לגיטימי).

39.        ניכר גם, שלאור איומי המבקש, פרסומי הדיבה הבוטים והמשתלחים של המבקש וההסתות הקשות שלו לאלימות כנגד המשיב ובאי כוחו, הרי שיומן הרשת של המשיב בו הוא מכחיש את שקריו של המבקש ומנסה לשכנע את ציבור חייבים שלא לקום כנגדו וכנגד עורכי דינו באלימות כפי שמסית המבקש- הינו משום הגנה עצמית של המשיב שאין לשלול ממנו בנסיבות העניין.

40.        ודוק, המבקש מפזר שקרים ובדיות כנגד המשיב ובאי כוחו, תוך שהמבקש אף איים ברצח על המשיב ו/או על באי כוחו והסית נגדו אחרים לפעולות אלימות ואסורות.

41.        בית המשפט הנכבד מבין בעצמו, שיומן הרשת של המשיב וזכותו לפרסם בו את מצוקותיו ממעשיו הפסולים והברוטאליים של המבקש כנגדו- יומן רשת זה- הוא בדיוק עצם מהותו של חופש הביטוי.

"דין הבקשה להידחות. איני סבור כי מדובר בפרסומת שיש בה לשון הרע אך גם אם מתעורר ספק שכזה הרי שייתכן ולמשיבות ההגנות הקבועות בחוק מפני תביעה גם במקרה שנקבע כי מדובר בלשון הרע"

ראו ת.א. 37333-03-11 צוער ואח' נ' צולר ואח' (פורסם בנבו).


42.        יודגש גם, כי לאור שהמשיב והחברה שבבעלותו אינם זוכים לפופולאריות רבה בתקשורת ועמדותיהם אינן נשמעות בתקשורת, הרי שלא נותר למשיב מקום להכחיש את שקריו של המבקש מלבד יומן הרשת דל התפוצה שהוא מנהל.

43.        בכל מקרה, יודגש כי יומן הרשת של המשיב אינו גורם נזק למבקש ודווקא המבקש הוא זה אשר כדבר שבשגרה מקדם את עסקיו על חשבון השמצותיו של המשיב ושל רבים אחרים. כפי שעולה בין היתר מתגובת עו"ד קוריס על נספחיה ומכתב התביעה שכנגד וכתב ההגנה שהגיש.

44.        הכיצד יוכל המשיב לזעוק זעקתו על כך שהמבקש מטריד אותו ולהכחיש את השמצותיו והסתותיו של המבקש אם תחסם מעמו האפשרות לבטא עצמו ביומן הרשת ? הכיצד יסייע למשיב שדבריו יושמעו רק בעוד שנים ארוכות כאשר השמצות המבקש והסתותיו מושמעות כאן ועכשיו ? הכיצד יגן המשיב על עצמו ועל באי כוחו כאשר המשיב מפיץ נגדם שקרים ומסית נגדם לאלימות?

45.        ניכר, שאין ליטול את זכותו של המשיב לפרסם ביומן הרשת שלו ויש לקדש בעניינו את חופש הביטוי ולאפשר למשיב לומר את דברו, בעיקר כאשר מוכח כבר עתה שדבריו לגיטימיים ומותרים.


ד. מדובר כאן בניסיון סתימת פיות לא לגיטימי ולמבקש אין זכות לדרוש את הסרת הפרסומים

46.        עיננו הרואות, שבהתאם להלכות המקובלות בישראל, אין מסירים פרסומים בטרם הוכרעו המחלוקות בין הצדדים בפסק דין סופי של בית המשפט ואין בעניינו שום סיבה שבגללה יש לחרוג מההלכות המקובלות בעניין, בעיקר כאשר הפרסומים הינם חוקיים ולגיטימיים ומוגנים בחופש הביטוי.

47.        יובהר, כי כבר עתה ניתן לראות, שגם בסופו של הליך יישארו הפרסומים כפרסומים לגיטימיים המוגנים בחופש הביטוי והדרושים גם לאור זכות הציבור לדעת וממילא המוגנים בהגנות השונות בהתאם לחוק איסור לשון הרע.

48.        ניכר למשל, שלמשיב עומדת זכות להגיד, להגיד בדרך מקוממת, ואפילו לצעוק , שהמבקש משקר, בעיקר כאשר המבקש מתעקש לפרסם שקרים ובדיות ובין היתר כאילו המשיב הינו בובה, קוף, נרקומן, כאילו המשיב הינו עבריין, כאילו המשיב פועל שלא כדין, כאילו המשיב והחברות בבעלותו מפסידות בכל המשפטים בהם הן צד, כאילו המשיב אוכל נבלות ועוד כהנה וכהנה דברי השמצה והוצאת דיבה שזכותו המלאה של המשיב לצעוק את צעקתו ולהגיד – המבקש משקר ! אלו שקרים !

49.        ניכר גם, שלאור שהמבקש מטריד את המשיב ועורכי דינו באובססיביות, בין היתר בהטרדות מיניות ובהתייחסויות פוגעניות ומבזות המתייחסות אל אברי המין של המשיב ו/או של באי כוחו, הרי שזכותו (ויש שיגידו חובתו) של המשיב – לומר ולהתלונן על כך שהמבקש מטריד אותו ואת באי כוחו וברור בכל מקרה שאין לאסור על המשיב לומר בנסיבות העניין שהמבקש מטריד.

50.        ניכר גם, שהמבקש מפרסם בכזב כאילו נפתחה נגד עורכי הדין של המשיב חקירה פלילית, למרות שבפועל ובבדיקה שנעשתה עם משטרת ישראל- הרי שאין שום חקירה נגד באי כוחו של המשיב וכל מטרתו של המבקש הינה הפחדת עורכי דין לבל ייצגו את המשיב.

51.        תוך הכחשה מלאה של כל הנטען בכתב התביעה ובבקשה ומבלי לגרוע מטענות המשיב בעניין, הרי שכבר עתה ניכר שסיכויי התביעה הינם אפסיים, המבקש טוען שפרסום הדעה שמבקש 'משקר' והבעת הדעה המנומקת לציבור שיש להיזהר ממנו אינם לגיטימיים- בד בבד המבקש מרמה, מטריד, מאיים ומפרסם ומפזר שקרים לכל עבר ואף בפני בית משפט נכבד זה, כאשר בנקל ניתן ללמוד מהראיות שהמבקש משקר ושאמירה על המבקש שהוא משקר, בנסיבות העניין- הנה אמירה לגיטימית וגם נכונה.

52.        ניכר גם, שבית המשפט העליון, כבר אמר את דברו, ולאור שסיכויי התובענה שלפנינו להתקבל הינם סיכויים קלושים, ממילא אין מקום ליתן סעד זמני.

"צדק בית המשפט קמא בדחותו את הבקשה למתן סעד זמני. זאת לנוכח הסיכויים הנמוכים במיוחד לקבלת התובענה (מבלי להכריע בה כמובן באופן סופי)"

ראו רע"א 4187/12 יפה עמית נ' בנק לאומי לישראל בע"מ (פורסם בנבו)

53.        המבקש כאמור בפרסומים שצירף וכן באלו שצורפו לתגובת עו"ד קוריס כנספחים, גם מפרסם ושולח הודעות ופרסומים שיש בהם איום ברצח, איומים, הטרדות, הטרדות מיניות, פגיעה בפרטיות, הפרת זכויות קניין וזכויות יוצרים, הוצאת דיבה, הסתה לאלימות ועוד, כך שלהביא לידיעת הציבור כזכותו של הציבור לדעת ולהביע דעה בפני הציבור שיש להיזהר מפני מעשי המבקש- מהווים בהתאם לדין- מעשים חוקיים ולגיטימיים. 

54.        המבקש גם אינו יכול למנוע מהמשיב להביע את דעתו ולהעביר ביקורת על כך שמעשיו המתוארים של המבקש, כמו גם עסקיו הפרטיים של המבקש מבוצעים תוך ניצול משאבי מד"א. מה גם שבבדיקה שנערכה מול מד"א הרי שהמבקש רשאי לעשות שימוש בקטנוע רק בגזרת יפו ונאסר עליו לעשות שימוש כפי שהוא בפועל עושה. ויודגש שוב- המשיב רשאי להביע דעתו בעניין ולבקר את השימוש במשאבי מד"א- גם אילולא היה המבקש מפר את הוראות מד"א בנושא.

55.        בעניין זה המשיב אף יפנה למייל ששלח המבקש ושצורף גם הוא כנספח כאן, שנקט ממש באלו המילים:

"אז לאחר שהזהרתי אותך ואתה, ברוב טיפשותך, לא הקשבת לי ושמת את הביצים הקטנות שלך בידיים שלי, הגענו למצב שבו אני לוחץ – אתה קופץ. וחכה, אתה לא מתאר לעצמך בכלל מה עוד אני מכין לך. לא יהיה לך יום ולא לילה. ואני, יש לי תכונה כזו, שכשמישהו מטריף אותי, אני נתפס עליו עד הסוף. ... אני לא יורד ממך. הבטחתי לך ואני אקיים, ושום תביעה, איומים או מה שלא יהיה, לא יעזור לך. אתה גמור, יא חמור." אריה שפר, (הנתבע שכנגד) 12.04.2014

"חמוריקו, אנחנו מארגנים לך קבר מפואר. וזה עוד לפני החלק שלי בהצגה. סידרתי לי תפקיד ראשי. אני זה שנותן את הבום  הסופי בראש העקום הזה שלך." אריה שפר, (הנתבע שכנגד) 14.05.2014

"נשיקות כפרה, ואל תיתן שיורידו לך את הקוקו. את זה אתה לשמור שהחבר'ה בכלא ישתמשו להחזיק אותך בשביל לפנק ולהתפנק... ודבר איתי לפעמים. אמרת שתזמין לקפה, לא ככה?" אריה שפר, (הנתבע שכנגד) 20.04.2014

"למה אתה מתחבא, מה אתה שפן? רוצים להיפגש קצת, מה יש? אני אתה ככה, פנים אל פנים. מה יש? אז בוא תשתחרר קצת חמוריקו. שתף פעולה. הפגן אומץ. אני אולי אפילו ארצה לצלם אותך, לעשות גם עליך איזה סרטון משעשע. למה רק על חמוריקו הקטן ? קיבל כבר שני סרטונים, נהיה כוכב. מה, לך לא מגיע? בוא, אל תתבייש- נעשה גם עליך. רק תעבוד קצת על כושר, יצאה לך בטנונת קטנה שמתי לב, וזה לא מצטלם טוב..." אריה שפר (הנתבע שכנגד 31.05.2014)

56.        גם בפני בית המשפט הנכבד כאן, המבקש ניסה לנפנף באות שקיבל מהנשיא משה קצב, בכדי לנסות לבצע מחטף ולקדם את אמינותו ובעזרתה את מטרותיו הכלכליות, אך בית המשפט עצמו ראה כי המבקש בחר להסתיר את היסטוריית ההטרדות המיניות בהן הוא נקט, כפי שהוכח בתחילתן של ראיות, גם כאן.

57.        ברור, שזכות הציבור לדעת, שהמבקש כנותן שירות לציבור הינו אדם שמאיים, שמסית לאלימות, שמשקר, שמרמה, שמזייף, שמטריד, שמתנהג כפי שהוא עצמו אומר – כמטורף ואף זכות הציבור לדעת שהמבקש עושה שימוש פרטי במשאבי מד"א- בין עם השימוש הפרטי שהוא עושה נעשה בניגוד להוראות מד"א ובין אם לאו.

58.        כל עניינה של תביעת המבקש כאן הינה לאור שהמבקש מרמה ומטעה בפרסומיו את הציבור הרחב ומנסה בברוטאליות למנוע את הצגת הדעה מן הצד שכנגד- היינו את הדעה שיש להסתמך על ראיות ועל כן שלפי הראיות דבריו שגויים ושהוא משקר ומטעה.

59.        המבקש מפרסם בכזב, תוך פגיעה בציבור רחב שמוצא עצמו בהליכי סרק מול באי כוח המשיב, מהם חדשות לבקרים מבקשים התובעים לחזור בהם, כאילו באי כוח המשיב מפסידים בכל תיקיהם, המבקש מפרסם ומעודד אחרים בפרסומיו להגיש תביעות סרק נגד באי כוח המשיב, המבקש אף הכין עבור אחרים ופרסם "כתב תביעה לדוגמא כנגד באי כוח המשיב באופן אישי, תוך שפרסם בכזב כי הגשת תביעה נגד באי כוח המשיב לפי "כתב התביעה לדוגמא" שפרסם- יבטיח לתובעי הסרק פיצוי מאת באי כוח המשיב.

60.        נאמר כבר עתה, שלאחר שהמבקש נשאל על ידי אחד מנפגעיו בנושא מדוע הוא מפרסם שקרים בעניין כנגד באי כוחו של המשיב, ענה: "הם כותבים כל כך הרבה בולשיט שגם לנו מותר" (ראו  בנספח 1' בתגובת עו"ד קוריס)

"טרטרו אותם לבתי המשפט עד שיבקשו רחמים"
...
"תביעה אזרחית בבית משפט לתביעות קטנות מאוד משמעותית לעו"ד. גם לוקח לו זמן "
"שיבלו את היום כולו בריצה מדיון לדיון"

61.        ברור שפרסומי המבקש נגד המשיב כזב הם, ובלהיטותו של המשיב לפגוע ולהתעמר במבקש ובאי כוחו בכל דרך פוגע המשיב גם בציבור הרחב אשר זכותו לדעת שהמבקש משקר לו ומסבך אותו ובית המשפט הנכבד אף מופנה לפסק הדין בעניין ובת.ק. 17447-03-14 בוכריס נ' קוריס, בו השכיל התובע שם לבקש שתביעתו תדחה, תוך שהצהיר והצהרתו אף קיבלה תוקף של פסק דין, על כך שהוטעה על ידי קבוצת הפייסבוק שמנהל אריה שפר ושהאחרון סיבך אותו והטעה אותו שלא לצורך, כדלקמן:

"הנתבע שכנגד מודיע, כי הוטעה בקבוצת הפייסבוק "איקיוטק טוענים שיש לי חוב, האומנם" לגבי הנחיות לשכת עורכי הדין בדבר משלוח מסרונים על ידי עורכי דין ולמד רק מכתב ההגנה שעורכי דין זכאים לשלוח מסרונים מסוג זה. מבלי להודות בדבר, יסיר הנתבע שכנגד את הפרסומים שצויינו בכתב התביעה שכנגד ויתחייב להסיר ולהימנע מכל פרסום נגד התובע שכנגד ו/או בכלל- בקבוצת "איקיוטק טוענים שיש לי חוב, האומנם" בעתיד. התביעה והתביעה שכנגד ידחו ללא צו להוצאות."

62.        בית המשפט הנכבד מופנה גם לעניינה של גב' איריס חזן, אשר אף מפורסם בבלוג אותו המבקש מנסה להעלים מידיעת הציבור, בפוסט המדבר בעד עצמו ואשר צורף כאן  כנספח A'

63.        למרות הכל, המבקש מפרסם פרסומים שיקריים, רק בכדי לפגוע במשיב ובאי כוחו וזאת תוך פגיעה ישירה גם וכפי שהוסבר בצדדים שלישיים, שאינם צד להליך כאן ושגם עליהם יש להגן, בזכותם לדעת שהמבקש משקר, מטעה ומרמה אותם (צורף בנספח 1' לתגובת עו"ד קוריס), כדלקמן:

"למה את מחכה ? שלוש הודעות = 3,000 ₪ מעו"ד נועם קוריס. תענוג! לכי על זה"

"תבעי אותם בבית המשפט לתביעות קטנות על משלוח ספאם! ואל תתני להם שקל- קחי מהם אלף!!! ..."
"עליך לשלוח להם מכתב... לאחר 21 יום, היה ולא קיבלת הודעה על ביטול החוב- תבעי אותם בתביעות קטנות"
"להחזיר מלחמה לעורכי הדין הללו. תביעה נגד קוריס על 4,000 ₪, מה רע?"
"כל פעם שהגיעו לבית המשפט מול החברות הללו- זכו בגדול השופטים פשוט מתעבים אותם. לא פלא..."

"את עורכי הדין בבית המשפט לתביעות קטנות, כמה שיותר מהר!!!"
"הגשתי תלונה במשטרה נגד נועם קוריס ואני הולך להלביש עליו תביעה חבל"ז בקרוב מאוד, תהא זו תרומתי הצנועה למאבק."
64.        כך או כך, ולמרות קוצר הזמן בה מוגשת התגובה כאן, ניתן לראות כבר עתה ובסבירות גבוהה למדי, כי אין לתביעת המבקש סיכויי הצלחה משמעותיים וממילא המדובר בתביעת השתקה לא לגיטימית  בלבד.

ב.      מאזן הנוחות נוטה באופן ברור לטובת הותרת הפרסומים הלגיטימיים לפחות עד ההכרעה בתביעה העיקרית ובתביעה שכנגד לכשתוגש

65.        בניגוד לניסיון של המבקש להציג מצב משפטי לפיו בגין כל תביעה לכאורה מחלקים בתי המשפט צווים זמניים שמשנים את המצב הקיים, הרי שבתי המשפט בישראל פועלים לפי הלכה שונה מזו שמבקש המבקש, כדלקמן:

בע"א 732/80 מיכאל ארנס ואח' נ' בית אל זכרון יעקב, פ"ד לח(2) 645 ומצורף גם בקובץ הפסיקה המצורף כנספח יא' , פסק בית המשפט העליון :

"א.1. הענקתו של סעד זמני נובעת, ברוב המקרים, מן הרצון להגן על מי שמבקש אותו, וזאת בדרך כלל, על ידי שמירת המשך קיומה של מערכת נסיבות, השוררת בעת הגשת התובענה.
2. בהחלטה למתן סעד זמני יש להתחשב לא רק בנזקו האפשרי של התובע. אלא גם בנזקו האפשרי של הנתבע, עקב הגבלת זכויותיו על אתר, ובטרם ניתן פסק דין, הקובע את חובתו, את חבותו או את היקפה."

66.        הקורא מבין כבר בשלב זה ועוד טרם הוגש בתיק כתב הגנה, כי המדובר כאן בלא יותר מאשר תביעת השתקה, בניסיון לסתום פיות, תוך בקשה מבית המשפט לייצר תקדים המסכן את קיומה של זכות האזרח הבסיסית ביותר, לביטוי.

"חופש הביטוי הוא זכות יסוד, וכולל בין היתר את הזכות לקבל ולמסור מידע, ולהשמיע ולשמוע דעות והשקפות באופן חופשי. חופש הביטוי חיוני הן למימושו העצמי של כל אדם והן לקיומו של ההליך הדמוקרטי. הגנה על חופש הביטוי חשובה דווקא במקרים של ביטויים קשים ומקוממים, וחיונית במיוחד להגנה על זכויות האדם של קבוצות המיעוט."

מתוך אתר האגודה לזכויות האזרח. www.acri.org.il

67.        מאזן הנוחות בעניין הבקשה שלפנינו נוטה במפורש לטובת המשיב ולטובת חופש הביטוי, למשיב הזכות לפרסם את הכחשותיו לשקריו של המבקש, כמו גם הזכות להגן על עצמו ולהציג פרסומים נגדיים לאלו הקוראים להפנות אש כנגדו וכנגד באי כוחו, להצית את משרדם של באי כוחו, להורגו, לארגן עבורו ועבור באי כוחו קבר וכו'

68.        ברור, שחשיבות פרסומי המשיב כאמור הינם עתה ובזמן אמת וכל עוד המבקש מסית נגדו ומוציא דיבתו, שכן לאחר שראינו שאפילו צווי ההגנה שקיבל מבית המשפט לא הועיל אל מול ההסתות הברוטאליות של המבקש נגדו, כך שרק הותרת יומן הרשת שלו על פרסומיו יכול להוות איזה שהיא הגנה מפני הסכנה ממשית הנוצרת לחייו ולחיי באי כוחו- לאור ההסתות והוצאת הדיבה שמפעיל נגדו ונגד באי כוחו המבקש.

69.        ברור גם, שממילא וככל שהמבקש יזכה בתביעתו (והדבר מוכחש) הרי שניתן יהא לפצותו בכסף בעבור הנזקים שיוכיח (ככל שיוכיח והנזקים כמו גם עצם העילה וכל האמור בכתב התביעה מוכחשים).

70.        ברור גם, שהמשיב הינו אדם אמיד, בבעלות המשיב חברה לשירותי תוכן ולה כמיליון ורבע לקוחות בישראל, כמו גם בית ספר למשחק, סוכנות דוגמנים וכן חברות נוספות.

71.        מנגד, למבקש אין שום אינטרס ממשי בבקשתו, שהרי אילו היה לדעתו באמת ובתמים איזה שהוא פרסום שאינו לגיטימי בין פרסומי המשיב, הרי שהיה משיב למכתביה של עו"ד חכמון מיום 04.05.2014 ומסביר מה לדעתו בפרסומים מהווה לשון הרע ומה לתפיסתו יש לשנות בפרסומים.

72.        עצם העובדה שהמבקש לא ניצל את ההזדמנות שניתנה לו להסביר מה לתפיסתו מהווה לשון הרע בפרסומים מלמדת שאין למבקש טענה אמיתית בקשר לפרסומים וכל מטרת בקשתו הינה המשך ישיר של הטרדת והשמצת המשיב ובאי כוחו, על ידי המבקש.


ה. העדר ניקיון הכפיים, חוסר תום הלב, העלמת העובדות וחוסר היושר של המבקש מונעים את האפשרות למתן הצו

73.        המבקש הסתיר מבית המשפט את מרבית העובדות הדרושות לעניינו כאשר בהתאם לפסיקה, די בכל הסתרה כשלעצמה בכדי לאיין את האפשרות שהמבקש יקבל את הסעד שביקש.

"הבקשה לוקה בחוסר ניקיון כפיים. הפסיקה הדגישה את החשיבות שעל צד העותר לצו זמני לרחוץ בניקיון כפיים, לא כל שכן, כשהוא עותר לצו במעמד צד אחד. נקבע, כי חוסר ניקיון כפיים, יחול שעה שצד לא מגלה לבית המשפט מסמכים, ששומה היה עליו לגלות עם הגשת הבקשה (ראה רע"א 9946/09 י.ח. דמרי בניה ופיתוח בע"מ נ' תדהר מגדל בית שמש בע"מ ואח' (פורסם בנבו)"

ראה תא 57401-01-13 ד.כ. חנויות להשכרה בהרצליה הצעירה בע"מ נ' אברהם כהן ושות חברה קבלנית בע"מ (פורסם בנבו)


74.        המבקש הסתיר מבית המשפט בבקשתו את ההתכתבות שלו עם עו"ד חכמון והצעתה שיסביר לה מה לתפיסתו מהווה לשון הרע בפרסומים

75.        המבקש נמנע מלהשיב להצעת עו"ד חכמון להסביר לה מה לתפיסתו מהווה לשון הרע בפרסומי המשיב.

76.        המבקש הסתיר את העובדה שמתנהלת נגדו קובלנה פלילית בבית משפט השלום בירושלים. (צורף כנספח)

77.        המבקש הסתיר מבית המשפט את ההחלטות בהליכי ההטרדה המאיימת ואת פסק הדין בעניין מיום 16.04.2014. וכן את הקובלנה הפלילית המתנהלת נגדו (צורף כנספח)

78.        המבקש הסתיר מבית המשפט את העובדה שהוגשה נגדו תלונה במשטרה ושמתנהלת נגדו בנושא חקירה פלילית. (צורף על ידי עו"ד קוריס כנספח)

79.        המבקש הסתיר מבית המשפט את הודעתיה של איקיוטק והמשיב שהם פרסמו את הפרסומים בעניינו. (ראו הכתבה ממעריב מיום 13.04.2014, מכתבה של עו"ד חכמון מיום 4.05.2014 (צורף כנספח) וכן מכתבו של המשיב מיום 05.05.2014 (צורף כנספח).

80.        המבקש הסתיר מבית המשפט הנכבד את פרסומיו וההודעות ששלח ובכלל המבקש הסתיר מבית המשפט את העובדה שהוא מאיים, מטריד, מוציא דיבה, מפר זכויות יוצרים, גונב קניין רוחני, פוגע בפרטיות, מטריד מינית, מסית לאלימות וכו', כאשר חלק מזערי מהראיות למעשיו צורף כאן כנספחים.

81.        אף אם המבקש לא היה מסתיר את מעשיו מבית משפט נכבד זה, הרי שעדיין עצם ההטרדות, ההטרדות המיניות, הוצאת הדיבה, האיומים, ההסתות, השקרים, הרמאויות, הפרץ זכויות היוצרים ויתר המעשים הברוטאליים והעבריינים של המבקש מלמדים על חוסר היושר וחוסר ניקיון הכפיים של המבקש- בבקשתו ובכלל.

82.        ניכר כבר עתה, שכל שורה בבקשתו והצהרתו של המבקש שקר הן- ויחד עם זאת נציין חלק מהטענות השיקריות שבולטות לעין בתצהירו, כדלקמן:

83.        בקשתו של המבקש נשענת על תצהיר שיקרי, לפיו המשיב הינו בעלים ו/או דירקטור בקבוצת החברות של המשיב.

84.        בקשתו של המבקש נשענת על תצהיר שיקרי, לפיו המשיב או בא כוחו פרסם נגד המבקש פרסום שאינו פרסום לגיטימי.

85.        הבקשה נשענת על תצהיר שיקרי, שכן החובות אותם דורשת חב' איקיוטק (במרום דאז) הינם חובות כשירים אשר בית המשפט המחוזי בתל אביב כבר פסק לגבי חיובים ועסקאות אלו שהינם עסקאות וחיובים כשירים וחוקיים. ראו פסק הדין בעניינה של איקיוטק ולמשל בת.צ. 1860-09 עו"ד עמית זילברג נ' פלאפון סלקום ובמרום, מיום 13.05.2013.

86.        בתי המשפט השונים פסקו שהחובות שדורשת איקיוטק הינם חובות תקינים וכשירים לגבייה בעוד אין ספור מקרים ותיקים משפטיים, ובין היתר בתיקי בית משפט השלום הבאים:

ת.א. 33597/01/14, ת.א. 27056/01/14, ת.א. 26938/01/14, ת.א. 41166/02/14, ת.א. 29795/01/14, ת.א. 41166/02/14, ת.א. 23878/01/14 , ת.א. 23839/01/14, ת.א. 26995/01/14, ת.א. 26830/01/14, ת.א. 32518/02/14, ת.א. 41119/02/14, ת.א. 12336/04/14, ת.א. 17421/04/14, ת.א. 17048/04/14, ת.א. 7779-04-14, 7786-04-14.

87.        תשומת הלב מופנית גם לפרוטוקול ועדת הכנסת שצירף המבקש, לפיה גם ד"ר אליהו וינוגרד, כבוד נשיא בית המשפט המחוזי בדימוס מייצג את מרשתו של המשיב וטוען לצדקתה ולעוול שנגרם לה בתקשורת ולא רק.

88.        הבקשה נשענת על תצהיר שיקרי, שכן למיטב ידיעת המשיב אין ולו תביעה אחת של החברה שנדחתה לגופה על ידי בית משפט כולשהו.

89.        הבקשה נשענת על תצהיר שיקרי גם, לאור שבכל מקרה עניין אדרי אינו הכרעה לגופו של עניין אלא רק ביקורת על הגשת תביעה ומחיקתה על ידי התובע, ללא מתן נימוק מספיק לבית המשפט בעניין מחיקתה- כך שאין פסק דין זה יכול להקרין על החברה של המשיב דווקא, אשר הודיעה לאחר ולאור אותו פסק דין שתנהל את כל תיקיה עד למתן פסק דין בהם.

90.        הבקשה נשענת על תצהיר שיקרי, שכן מכתב הדרישה שנשלח לגב' ואן דר ברינק נשלח בדין, מה גם שהמבקש שיקר לעניין שטר החוב החתום על ידי הגב' ואן  דר ברינק שהעתק ממנו צורף על ידי עו"ד קוריס גם לכתב ההגנה בתיק כאן.

91.        הבקשה נשענת על תצהיר שיקרי, שכן כל מטרתו של המבקש במסע ההשמצות וההסתות שפתח נגד המשיב ונגד עורכי דינו - הנה התחמקות מתשלום חובות וקידום עסקי הנדל"ן שבבעלותו, כאמור בנספחים שצורפו לתביעה שכנגד שהגיש עו"ד קוריס.

92.        הבקשה נשענת על תצהיר שיקרי ומבוססת על הסתרת עובדות מבית המשפט הנכבד, בין היתר גם לאור שלפי פרסומי המבקש הרי שהמבקש הקליט את שיחותיו עם בא כוחו של המשיב ועל כן היה עליו לצרף את תמלילי השיחות לבקשתו- אך הוא לא עשה כך מכיוון שתמלילי השיחות היו סותרים את ההצהרות השיקריות בתצהירו.

93.        הבקשה נשענת על תצהיר שיקרי, שכן המבקש ידע ויודע שכל טענותיו לגבי הפרסומים בבלוג nadlanhayam.blogspot.co.il ובהקשר לבלוג זה- נעשו על ידי המשיב, כפי שפורסם במעריב וכפי שהצהיר המשיב שוב ושוב- למרות זאת בחר המבקש להצהיר שאדם אחר פרסם בלוג זה.

94.        הבקשה נשענת על תצהיר שיקרי ועל ראיות מזויפות, שכן עיון בבלוג עצמו ברשת האינטרנט מראה שהנתונים ולרבות שם הכותב ונוסחו של הטקסט, שונים ממה שהציג המבקש כאן לבית המשפט.


95.        הבקשה נשענת על תצהיר שיקרי ועל ראיות מזוייפות ותוך הסתרת עובדות, גם לאור שהפרסומים אודות בת זוגתו של המבקש לא נעשו על ידי המשיב כפי שכבר פורט כאן- מה גם שהמבקש עצמו הסתיר מבית המשפט את העובדה שזייף את הפרסומים שבאתר האינטרנט אליו הפנה, שכן הפרסומים הנכונים באתר כפי שנבדק עם קבלת בקשת התובע, שונים ממה שצורף לבקשתו, מה גם שהתובע נמנע מלציין בבקשתו שהוא זייף את חתימתה של הגב' סיגל תבור ושלח בשמה מכתבים ללא אישורה, בין היתר כנגד מרשתו של המשיב.

מצ"ב מקצת המכתבים ששלח המשיב תוך זיוף חתימתה של הגב' סיגל תבור מסומנים ג'

96.        הבקשה נשענת על תצהיר שיקרי, גם לאור שכאמור בנספח 2 המבקש בעצמו מגדיר את עצמו כמטורף ועל כן לא יכול להוות הדבר לשון הרע- מה גם שהמבקש מתנהג כמו חולה נפש- כאשר הוא שולח למשיב מאות הודעות מטרידות ומאיימות ומפרסם נגדו ונגד עורכי דינו מאות פרסומים בלתי חוקיים.

97.        הבקשה נשענת על תצהיר שיקרי גם לאור שבית המשפט בעצמו רואה את פרסומי ההסתה לאלימות שבהם נוקט המבקש וכן את האיומים על חייו של המשיב ובאי כוחו מאת המבקש, ואפילו את תוצאות - ועל כן ברור שהצהרתו של המבקש כאילו אינו מסית לאלימות ואינו מאיים באלימות הינה עוד הצהרה שיקרית שאינה עומדת במבחן הראיות.

98.        הבקשה נשענת על תצהיר שיקרי, גם לאור שבפרסומיו השונים של המבקש לגבי עסקי הנדל"ן שלו הוא עושה שימוש בתמונותיו כמתנדב במד"א. מה גם שהמשיב זכאי להביע את דעתו ואת ביקורתו על כך שהמבקש עושה שימוש במשאבי מד"א לצורך עסקיו הפרטיים ואף לצורך ביצוע מעשיו הפליליים- בין אם המבקש קיבל על כך אישור ממד"א ובין אם לאו.

99.        הבקשה נשענת על תצהיר שיקרי גם, שכן הציטוטים מהבלוגים השונים הובאו לפני בית המשפט הנכבד לאחר שהמבקש שינה את הטקסטים שבהם וערך את הטקסטים שבהם, ואף הוציא את האמור בטקסטים מהקשרם- כך לדוגמא נערך אחד הבלוגים ונשמט ממנו הציטוט וההפנייה לפרוטוקול ועדת הכנסת בעניין, שבו בין היתר ח"כ סופיה לנדוור הצהירה לפרוטוקול הכנסת כי מתווכי הנדל"ן הם שקרנים ורמאים.

100.      הבקשה נשענת על תצהיר שיקרי גם, שכן הציטוטים מהבלוגים השונים הובאו לפני בית המשפט הנכבד לאחר שהמבקש שינה את הטקסטים שבהם וערך את הטקסטים שבהם, ואף הוציא את האמור בטקסטים מהקשרם- כך לדוגמא נערך אחד הבלוגים ונשמט ממנו ההפנייה לפוסט שפרסם המבקש עצמו, תוך הכתרת עצמו בתואר "מהמר".

101.      הבקשה נשענת על תצהיר שיקרי גם, שכן ברור מן הפרסומים שאין כל כוונה להכפיש את המבקש ובוודאי שאין כוונה לפגוע בבני משפחתו- כך שברור מהפרסומים שהמדובר הוא בפרסומים הבאים להגן על מושמצי המבקש, המסית לפעול נגדם בין היתר באלימות.

102.      הבקשה נשענת על תצהיר שיקרי גם, לאור שבצילומי המסך שצורפו במסגרת תגובתו של עו"ד קוריס, ניתן לראות שהשוואת המשיב לנאצי על ידי המבקש לא נעשתה בעניינו של יום השואה אלא נעשתה במסגרת קבוצת ההסתה שמנהל המבקש נגד המשיב ובאי כוחו- בפייסבוק.

103.      אומנם, המבקש עוד שיקר בתצהירו שוב ושוב וכמעט בכל שורה בתצהירו ובכל עניין עליו הצהיר, אך ניכר שדי בשקרים הברורים והרבים שצויינו לעיל- בכדי לאיין כל אפשרות שניתן יהיה לראות במבקש כמי שפנה בבקשה לסעד זמני בתום לב וביושר.

104.      הנה כי כן, המבקש הסתיר מבית המשפט הנכבד עובדות מהותיות, המבקש הסתיר מבית המשפט הנכבד את דבר ההליכים המשפטיים הרלוונטיים, המבקש הסתיר מבית המשפט הנכבד את התכתובות עם עו"ד חכמון ואת העובדה שהוצע לו להסביר מה לתפיסתו מהווה לשון הרע בפרסומים ואף הובטח לו לשנות כל ניסוח לא מוצלח, ככל שיראה שקיים כזה. (והטענה מוכחשת).

105.      המבקש גם, הסתיר ראיות מהותיות מבית המשפט הנכבד ואף זייף ראיות בכדי לנסות להטעות את בית המשפט הנכבד.

106.      המבקש גם, הסתיר מבית המשפט את העובדה שזייף את חתימתה של סיגל תבור ושלח בשמה מכתבים למשיב ולעורכי דינו.

107.      המבקש גם, שיקר בתצהירו שוב ושוב ובין היתר כפי שפורט, עד אשר עולה כי מרבית הצהרותיו אם לא כולן, שקרים הם.

108.      בהתאם לאמור לעיל, הרי שהמבקש מנע בהתנהגותו בעצמו את האפשרות שינתן לו צו זמני.

סוף דבר

109.      תצהירו של המשיב מצורף לתגובה זו ומהווה חלק בלתי נפרד מהימנה.

110.      בהתאם לאמור לעיל בית המשפט הנכבד מתבקש, ואף נראה שאין מנוס, פרט לדחייה של בקשת הסרק השיקרית לצו העשה ה"זמני" שהגיש המבקש, תוך חיוב המבקש בהוצאות ובשכ"ט.

111.      בהתחשב בנסיבות העניין, מתבקש בית המשפט הנכבד להורות למבקש לשאת בהוצאות הריאליות של התגובה כאן, ובשכר טרחת עורכי הדין ראוי וריאלי בגינה.


אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה